Divorce Certificate

Divorce Certificate

วันที่นำเข้าข้อมูล 7 Sep 2019

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 29 Nov 2022

| 2,052 view

การจดทะเบียนหย่า

ผู้ที่ต้องการจดทะเบียนหย่า ต้องมาดำเนินการที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ด้วยตนเองทั้งฝ่ายชายและหญิง 2 ครั้ง ครั้งแรกคือวันมายื่นเรื่อง ครั้งที่สองคือวันมารับทะเบียนหย่า โดยมีขั้นตอน ดังนี้

 1. คู่หย่าตกลงเรื่องทรัพย์สิน การปกครองบุตร หรือเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) โดยทำเป็นหนังสือสัญญาหย่า (หนังสือสัญญาหย่าสามารถมาทำที่สถานเอกอัครราชทูตฯ) และต้องมีพยานมาลงชื่อด้วย 2 คน
 2. คู่หย่ายื่นคำร้องพร้อมหนังสือสัญญาหย่าและเอกสารประกอบต่อเจ้าหน้าที่
 3. กรณีหย่าโดยคำพิพากษาของศาล คู่หย่าไม่ต้องจดทะเบียนหย่าอีก และหากให้คู่สมรสหย่าขาดจากกันโดยมีเงื่อนไข ให้ไปจดทะเบียนหย่าต่อเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ การสมรสจึงจะสิ้นสุด (แต่หากต้องการได้รับทะเบียนหย่าสามารถนำคำพิพากษาพร้อมหนังสือรับรองคดีถึงที่สุด พร้อมเอกสารประกอบไปยื่นต่อเขต/อำเภอหรือสถานเอกอัครราชทูต ฯ ได้)

เอกสารประกอบการยื่นคำร้อง

 1. บัตรประจำตัวประชาชน และสำเนา 1 ใบ
 2. หนังสือเดินทาง และสำเนา 1 ใบ
 3. ใบสำคัญการสมรสหรือสำเนาทะเบียนสมรส และสำเนา 1 ใบ
 4. หนังสือสัญญาหย่า
 5. คำพิพากษาและหนังสือรับรองคดีถึงที่สุด (กรณีจดทะเบียนหย่าตามคำพิพากษา)

หมายเหตุ

 1. หากจดทะเบียนสมรสตามกฎหมายกัมพูชา และประสงค์จะหย่าขาดจากกันไม่สามารถมาจดทะเบียนหย่าตามกฎหมายไทย เนื่องจากไม่ได้ทำการสมรสตามกฎหมายไทย ต้องหย่าที่หน่วยงานกัมพูชาเท่านั้น
 2. หากจดทะเบียนสมรสตามกฎหมายกัมพูชา และในบันทึกฐานะครอบครัวระบุการแต่งงาน เมื่อหย่าขาดจากกันแล้ว ควรทำเรื่องขอปรับปรุงรายละเอียดในบันทึกฐานะครอบครัว เพื่อให้ทางการไทยทราบว่าได้หย่าร้างแล้ว
 3. ถึงแม้จะจดทะเบียนสมรสตามกฎหมายไทยและหย่ากับคู่สมรสกัมพูชา/ต่างชาติ แล้วก็ควรทำเรื่องขอปรับปรุงรายละเอียดในบันทึกฐานะครอบครัวเช่นกัน

Documents

services-20180206-173531-494642
services-20180206-173553-870306