Civil Registration

ข้อมูลการให้บริการของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงพนมเปญ เกี่ยวกับการจดทะเบียนสมรส ทะเบียนหย่า มรณบัตร และสูติบัตร

Death Certificate
Marriage Certificate
Divorce Certificate
Birth Certificate