Legalisation

สถานเอกอัครราชทูตฯ ให้บริการรับรองเอกสารต่าง ๆ   อาทิ รับรองคำแปล  รับรองลายมือชื่อ  และรับรองสำเนาเอกสารต่าง ๆ เช่น บัตรประชาชน หนังสือเดินทาง ทะเบียนบ้าน ฯลฯ 


Legalization