Marriage Certificate

Marriage Certificate

วันที่นำเข้าข้อมูล 7 Sep 2019

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 29 Nov 2022

| 6,328 view

การยื่นขอจดทะเบียนสมรสภายใต้กฎหมายไทยที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงพนมเปญ

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 5 มาตรา 1459 บัญญัติว่า การสมรสในต่างประเทศระหว่างคนที่มีสัญชาติไทยด้วยกัน หรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีสัญชาติไทยสามารถดำเนินการที่สถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลใหญ่ไทยในต่างประเทศได้

 

เอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นขอจดทะเบียนสมรส  

คู่สมรสฝ่ายไทย

 1. บัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทางหรือบัตรข้าราชการ
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน
 3. หนังสือให้ความยินยอม(กรณีผู้ร้องยังไม่บรรลุนิติภาวะและผู้มีอำนาจให้ความยินยอมไม่ได้มาด้วย)
 4. ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล(กรณีเคยเปลี่ยนชื่อ-สกุล)
 5. สูติบัตรหรือทะเบียนบ้านของบุตร(กรณีมีบุตรด้วยกันมาก่อน)
 6. ใบสำคัญการหย่า(กรณีเคยจดทะเบียนสมรสและได้จดทะเบียนหย่าแล้ว)
 7. หญิงที่สามีตายหรือการสมรสสิ้นสุดลงด้วยประการอื่นจะทำการสมรสใหม่ได้ต่อเมื่อการสิ้นสุดแห่งการสมรสได้ผ่านพ้นไปแล้วไม่น้อยกว่า 310 วัน เว้นแต่
 • คลอดบุตรแล้วในระหว่างนั้น
 • สมรสกับคู่สมรสเดิม
 • มีใบรับรองแพทย์แสดงว่ามิได้ตั้งครรภ์
 • มีคำสั่งของศาลให้สมรสได้

กรณีคู่สมรสเป็นชาวกัมพูชา

 1. หนังสือรับรองคุณสมบัติเหมาะสมหรือมีเสรีภาพในการสมรส ซึ่งออกโดยทางการกัมพูชา (หนังสือรับรองความเป็นโสด)ซึ่งแปลเป็นภาษาอังกฤษและรับรองโดยบริษัท Notary Public
 2. บัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง
 3. สำเนาทะเบียนบ้านหรือรายละเอียดที่อยู่
 4. หนังสือให้ความยินยอม(กรณีผู้ร้องยังไม่บรรลุนิติภาวะและผู้มีอำนาจให้ความยินยอมไม่ได้มาด้วย)
 5. ใบสำคัญการหย่า(กรณีเคยจดทะเบียนสมรสและได้จดทะเบียนหย่าแล้ว)

กรณีคู่สมรสมีสัญชาติอื่นที่ไม่ใช่กัมพูชา ต้องมีเอกสารเหมือนกรณีชาวกัมพูชาในข้อ 2-5

ในส่วนหนังสือรับรองความเป็นโสด ควรเป็นหนังสือซึ่งออกโดยทางการของประเทศที่ผู้ร้องมีสัญชาติและผ่านการรับรอง

 1. ให้สถานเอกอัครราชทูตของประเทศผู้ร้องประจำกัมพูชารับรองและนำไปให้กระทรวงการต่างประเทศกัมพูชารับรองลายเซ็นของเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตประเทศผู้ร้องประจำกัมพูชา
 2. หากกระทรวงการต่างประเทศกัมพูชาไม่สามารถรับรองลายเซ็นของเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตของประเทศผู้ร้องประจำกัมพูชาได้ อาจขอให้สถานเอกอัครราชทูตดังกล่าวติดต่อมาที่สถานเอกอัครราชทูตไทย เพื่อส่งตัวอย่างลายเซ็นของเจ้าหน้าที่
 3. หากไม่สามารถดำเนินการตามข้อ 1 และ 2 ได้ หรือหากประเทศของผู้ร้องไม่มีสถานเอกอัครราชทูตในกัมพูชา สามารถให้สถานเอกอัครราชทูตประเทศผู้ร้องประจำประเทศไทยรับรองหนังสือรับรองสถานภาพโสด และนำไปให้กรมการกงสุลของกระทรวงการต่างประเทศไทยรับรองลายเซ็นของเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตประเทศผู้ร้องประจำประเทศไทย และสามารถจดทะเบียนสมรสที่ประเทศไทยหรือที่สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงพนมเปญ ได้

-----------------------

 

การจดทะเบียนสมรสภายใต้กฎหมายกัมพูชา

คู่สมรสจะต้องยื่นขอให้สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงพนมเปญ มีหนังสือนำถึงกระทรวงการต่างประเทศกัมพูชาเพื่อจดทะเบียนสมรสภายใต้กฎหมายกัมพูชา

 

เอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นขอจดทะเบียนสมรส

คู่สมรสฝ่ายไทย

 1. หนังสือรับรองความเป็นโสด(ออกให้โดยเขตหรืออำเภอ) ซึ่งแปลเป็นภาษาอังกฤษและได้รับการรับรองการแปลจากกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ (ถนนแจ้งวัฒนะ) และรับรองอีกครั้งจากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงพนมเปญ
 2. หนังสือรับรองความประพฤติ(ออกให้โดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติ) ซึ่งได้รับการรับรองลายเซ็นของเจ้าหน้าที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ (ถนนแจ้งวัฒนะ) และรับรองอีกครั้งจากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงพนมเปญ
 3. หนังสือรับรองสุขภาพภาษาอังกฤษ(ออกให้โดยโรงพยาบาล)
 4. หนังสือรับรองเงินเดือนภาษาอังกฤษ(ออกให้โดยบริษัทหรือหน่วยงานที่ทำงาน)
 5. หนังสือเดินทาง ซึ่งได้รับการรับรองสำเนาจากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงพนมเปญ
 6. สำเนาทะเบียนบ้าน
 7. หนังสือให้ความยินยอม(กรณีผู้ร้องยังไม่บรรลุนิติภาวะและผู้มีอำนาจให้ความยินยอมไม่ได้มาด้วย)
 8. ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล(กรณีเคยเปลี่ยนชื่อ-สกุล)
 9. สูติบัตรหรือทะเบียนบ้านของบุตร(กรณีมีบุตรด้วยกันมาก่อน)
 10. ใบสำคัญการหย่า(กรณีเคยจดทะเบียนสมรสและได้จดทะเบียนหย่าแล้ว)
 11. หญิงที่สามีตายหรือการสมรสสิ้นสุดลงด้วยประการอื่นจะทำการสมรสใหม่ได้ต่อเมื่อการสิ้นสุดแห่งการสมรสได้ผ่านพ้นไปแล้วไม่น้อยกว่า 310 วัน เว้นแต่
 • คลอดบุตรแล้วในระหว่างนั้น
 • สมรสกับคู่สมรสเดิม
 • มีใบรับรองแพทย์แสดงว่ามิได้ตั้งครรภ์
 • มีคำสั่งของศาลให้สมรสได้

คู่สมรสชาวกัมพูชา

 1. หนังสือรับรองความประพฤติ ซึ่งออกโดยทางการกัมพูชา
 2. หนังสือรับรองคุณสมบัติเหมาะสมหรือมีเสรีภาพในการสมรส ซึ่งออกโดยทางการกัมพูชา (หนังสือรับรองความเป็นโสด)
 3. หนังสือรับรองสุขภาพ(ออกให้โดยโรงพยาบาล)
 4. หนังสือรับรองเงินเดือน(ออกให้โดยบริษัทหรือหน่วยงานที่ทำงาน)
 5. บัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทางหรือบัตรข้าราชการ
 6. สำเนาทะเบียนบ้าน
 7. หนังสือให้ความยินยอม(กรณีผู้ร้องยังไม่บรรลุนิติภาวะและผู้มีอำนาจให้ความยินยอมไม่ได้มาด้วย)

หมายเหตุ

 1. กรุณาติดต่อขอรับทราบรายละเอียดเอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นขอจดทะเบียนสมรสได้โดยตรงที่สถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลใหญ่ไทยในต่างประเทศที่ผู้ร้องประสงค์ยื่นขอจดทะเบียนสมรส
 2. นายทะเบียนสถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลใหญ่ไทยสามารถจดทะเบียนสมรสตามกฎหมายไทยเฉพาะกรณีที่คู่สมรสฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีสัญชาติไทยเท่านั้น
 3. ไม่มีค่าธรรมเนียมในการดำเนินการจดทะเบียนสมรส
 4. ค่าธรรมเนียมในการรับรองเอกสารจากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงพนมเปญ คิดเป็น 15 ดอลลาร์สหรัฐต่อหนึ่งเอกสาร

Documents

services-20180206-173718-264667