Thai Identification Card

Thai Identification Card

วันที่นำเข้าข้อมูล 7 Sep 2019

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 Nov 2022

| 2,871 view

การทำบัตรประชาชน

อาศัยอำนาจตามกฎกระทรวงมหาดไทย ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2555) วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 ออกตามความในพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. 2526 และประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องกำหนดรายชื่อประเทศและสถานที่ยื่นคำขอมีบัตรใหม่หรือคำขอเปลี่ยนบัตรสำหรับผู้มีถิ่นพำนักนอกราชอาณาจักร (ฉบับที่ 6) วันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2559

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงพนมเปญ เปิดให้บริการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนแก่บุคคลสัญชาติไทยผู้ที่มีถิ่นพำนักในราชอาณาจักรกัมพูชา ตามนโยบายการทูตเพื่อประชาชนและความร่วมมือระหว่างกระทรวงการต่างประเทศกับกระทรวงมหาดไทย ดังนี้

  1. การให้บริการ โปรดนัดหมายล่วงหน้าที่ https://thaiphnompenh.simplybook.asia/v2/ (เว็บไซต์เดียวกับการนัดคิวทำหนังสือเดินทาง) โดยโปรดเขียนต่อท้ายชื่อว่า "บัตร ปชช"
  2. ประเภทการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนได้แก่ การจัดทำบัตรใหม่หรือเปลี่ยนบัตร ในกรณีต่อไปนี้

              2.1 กรณีบัตรเดิมหมดอายุ

              2.2 กรณีบัตรเดิมสูญหาย บัตรถูกทำลาย หรือบัตรชำรุดในสาระสำคัญ

    ทั้งนี้ สำหรับกรณีขอมีบัตรครั้งแรกและการขอเปลี่ยนข้อมูลในบัตร อาทิ เปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล หรือที่อยู่จะต้องไปดำเนินการยื่นคำขอในประเทศไทยเท่านั้น ไม่สามารถดำเนินการที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้

  1. เอกสารที่ต้องนำมาแสดงได้แก่ บัตรประจำตัวประชาชนฉบับเดิม สำเนาทะเบียนบ้าน (หากมี) สำหรับกรณีบัตรประชาชนสูญหายหรือชำรุด ให้นำเอกสารที่ทางราชการออกให้และมีภาพถ่ายปรากฏ อาทิ หนังสือเดินทางไทย ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ของไทย มาแสดงแทน
  2. ทั้งนี้ ผู้ร้องขอทำบัตรประจำตัวประชาชนจะต้องเดินทางมาดำเนินการด้วยตนเองเท่านั้น เนื่องจากต้องมีการเก็บภาพถ่ายและลายพิมพ์นิ้วมือ
  3. อัตราค่าธรรมเนียมการทำบัตรประจำตัวประชาชนอาศัยอำนาจตามกฎกระทรวงมหาดไทย กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. 2555 วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 ออกตามความในมาตรา 23 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. 2526 และภายใต้ข้อจำกัดเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนมีความผันผวนไม่คงที่ และเงื่อนไขว่าการจัดเก็บอัตราค่าธรรมเนียมในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐจะต้องไม่ต่ำกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนดในสกุลเงินบาท สถานเอกอัครราชทูตฯ จึงกำหนดอัตราค่าธรรมเนียม ดังนี้

              5.1 การออกบัตรในกรณีบัตรหาย บัตรถูกทำลาย หรือบัตรชำรุด     ฉบับละ 4 ดอลลาร์สหรัฐ

              5.2 การขอคัดและรับรองสำเนาข้อมูลเกี่ยวกับบัตร                       ฉบับละ 4 ดอลลาร์สหรัฐ