การลงทะเบียนคนไทย

การลงทะเบียนคนไทย

7 Sep 2019

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงพนมเปญ ขอความร่วมมือชาวไทยที่เดินทางมาพำนักอยูในราชอาณาจักรกัมพูชา เป็นระยะเวลามากกว่า 6 เดือน ทำการลงทะเบียนคนไทย เพื่อที่สถานเอกอัครราชทูตฯ จะได้ทราบจำนวนคนไทยที่อยู่ในเขตรับผิดชอบ แจ้งข่าวสารข้อมูลและเชิญเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของสถานเอกอัครราชทูตฯ และเป็นประโยชน์ในการช่วยเหลือคนไทยในกรณีฉุกเฉิน
ข้อมูลที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้รับแจ้งจากการลงทะเบียนจะเก็บเป็นความลับ และจะไม่มีการเผยแพร่ข้อมูลผู้ลงทะเบียนให้หน่วยงานหรือบุคคลอื่นทราบ หากจำเป็นต้องมีการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว สถานเอกอัครราชทูตฯ จะขออนุญาตจากผู้ลงทะเบียนก่อน
 
ลงทะเบียนกรุณา คลิก