Death Certificate

Death Certificate

วันที่นำเข้าข้อมูล 7 Sep 2019

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 Nov 2022

| 1,896 view

การขอมรณบัตร

บุคคลสัญชาติไทยซึ่งมาเสียชีวิตในกัมพูชาสามารถให้ญาติพี่น้องหรือบุคคลใกล้ชิดมาแจ้งจดมรณบัตรที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ โดยต้องนำเอกสารดังต่อไปนี้พร้อมสำเนา 2 ชุด มายื่นต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ

  1. คำร้องนิติกรณ์ขอมรณบัตร สามารถดาวน์โหลดหรือรับที่สถานเอกอัครราชทูตได้
  2. เอกสารของผู้ตาย ได้แก่ หนังสือเดินทางไทย และ/หรือ บัตรประจำตัวประชาชนไทย สำเนาทะเบียนบ้านไทย ทะเบียนสมรส
  3. เอกสารของผู้แจ้ง ได้แก่ หนังสือเดินทางไทย และ/หรือ บัตรประจำตัวประชาชนไทยซึ่งยังมีอายุใช้การได้สำเนาทะเบียนบ้านไทย
  4. หลักฐานการตายที่ออกโดยหน่วยงานท้องถิ่น ระบุวันที่ เวลา ผู้รักษาก่อนตาย และสาเหตุการตาย
  5. เอกสารรับรองวินิจฉัยสาเหตุการเสียชีวิตจากแพทย์
  6. กรณีผู้ตายเสียชีวิตโดยไม่ได้เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล จะต้องมีผลการชันสูตรของโรงพยาบาลหรือตำรวจมาแสดง

ไม่มีค่าธรรมเนียมในการออกมรณบัตร

Documents

services-20180206-173614-689429