ไทยส่งมอบคู่มือการเพาะปลูกผักและผลไม้อย่างยั่งยืนในกัมพูชาให้แก่ GDA กัมพูชา

ไทยส่งมอบคู่มือการเพาะปลูกผักและผลไม้อย่างยั่งยืนในกัมพูชาให้แก่ GDA กัมพูชา

วันที่นำเข้าข้อมูล 30 พ.ย. 2564

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 2 ก.ค. 2565

| 660 view

เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔  นายพิชิต บุญสุด อัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงพนมเปญ เป็นผู้แทนฝ่ายไทยในพิธีส่งมอบเอกสาร Manual Guideline for Climate Resilience on Fruit and Vegetable Crops in Cambodia ให้แก่ General Directorate of Agriculture (GDA) กระทรวงเกษตร ป่าไม้ และประมงของกัมพูชา ภายใต้โครงการของกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ โดยมีนาย Prak Cheattho รองอธิบดี GDA เป็นผู้รับมอบ   

กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ในนามของรัฐบาลไทย ร่วมดำเนินงานกับกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ของไทย จัดทำเอกสาร Manual Guideline for Climate Resilience on Fruit and Vegetable Crops in Cambodia รูปแบบ ๒ ภาษา (อังกฤษ – เขมร) จำนวน ๙๗๐ เล่ม เพื่อแบ่งปันประสบการณ์การทำฟาร์มของชุมชนเกษตรกรรมไปยังชุมชนอื่น ๆ ในกัมพูชา ผ่านหน่วยงานส่วนท้องถิ่นด้านการเกษตรของจังหวัดเสียมราฐและจังหวัดพระตะบอง มหาวิทยาลัยแห่งชาติพระตะบอง และมหาวิทยาลัย Build Bright จังหวัดเสียมราฐ โดยเป็นการดำเนินงานภายใต้โครงการ Promoting Climate Resilience in Farming Communities of Cambodia ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตของชุมชนเกษตรในพื้นที่จังหวัดพระตะบองและจังหวัดเสียมราฐซึ่งเป็นพื้นที่นำร่องของกัมพูชา ที่ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ความร่วมมือด้านการเกษตรระหว่างไทยกับกัมพูชาดังกล่าวประสบความสำเร็จ และได้รับคัดเลือกจาก United Nations Office for South-South Cooperation (UNOSSC) ให้เป็นหนึ่งในโครงการตัวอย่างที่สนับสนุนการขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals - SDGs) โดยโครงการดังกล่าวช่วยขับเคลื่อน SDGs ข้อที่ ๑๓ เรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และได้รับการตีพิมพ์ในเอกสาร “Good Practices in South-South and Triangular Cooperation for Sustainable Development Vol.3”

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ