การรับวัคซีน COVID-19 โดยสมัครใจของชาวต่างชาติในกัมพูชา และคำถามที่พบบ่อย

การรับวัคซีน COVID-19 โดยสมัครใจของชาวต่างชาติในกัมพูชา และคำถามที่พบบ่อย

9 เม.ย. 2564

7,015 view

การรับวัคซีน COVID-19 โดยสมัครใจของชาวต่างชาติในกัมพูชา

 

ภายหลังเหตุการณ์ 20 กุมภาพันธ์ 2564 หน่วยงานระดับท้องถิ่นในระดับกรุงและจังหวัดในกัมพูชา เป็นหน่วยงานรับผิดชอบการลงทะเบียนรับวัคซีน โดยรัฐบาลกัมพูชาอยู่ระหว่างการฉีดวัคซีนทีละเขต (Khan) โดยจะไล่เรียงจากพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงก่อน โดยแผนการฉีดวัคซีนให้แก่ผู้ที่พำนักในกัมพูชาน่าจะใช้เวลาตั้งแต่บัดนี้ จนถึงเดือนมิถุนายน ค.ศ. 2022

ท่านที่มีความสนใจจะได้รับการฉีดวัคซีนควรติดต่อสอบถามสำนักงานแขวง (Sangkat) ที่ท่านพำนัก เพื่อทราบกำหนดการเปิดรับลงทะเบียนและฉีดวัคซีนของแขวงของท่าน

✳ สำหรับชาวต่างชาติที่ประสงค์ขอรับวัคซีน มีเอกสารที่ควรนำติดตัวไปด้วย ได้แก่
1. หนังสือเดินทางฉบับจริงพร้อมวีซ่า 
2. สำเนาหนังสือเดินทาง หน้าแรกและหน้าที่มีวีซ่า 1 ชุด
3. เอกสารแสดงสถานที่พัก อาทิ หนังสือรับรองการพักอาศัยในแขวงซึ่งออกโดยแขวง หนังสือรับรองการพักอาศัยออกโดยเจ้าของที่พัก หรือสำเนาสัญญาเช่าบ้านระบุที่อยู่ 
 
อนึ่ง แต่ละแขวงอาจขอรับเอกสารไม่เหมือนกัน จึงควรโทรสอบถามก่อนเดินทางไปขอรับวัคซีน)

กำหนดการและสถานที่ฉีดวัคซีน
ให้แก่ประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป

เขตบึงเกงกองและเขตแสนสุข กรุงพนมเปญ

🔸 เข็มที่ 1 ระหว่างวันที่ 18 - 31 พฤษภาคม ค.ศ. 2021
🔸 เข็มที่ 2 ระหว่างวันที่ 1 - 15 มิถุนายน ค.ศ. 2021

รายละเอียด
https://www.facebook.com/288963567923621/posts/1956595374493757/

เขตจำการ์โมน เขต 7 มกรา และเขตจะบาร์อ็อมโปว กรุงพนมเปญ
🔸เข็มที่ 1 ระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม - 7 มิถุนายน ค.ศ. 2021
🔸เข็มที่ 2 ระหว่างวันที่ 8 - 21 มิถุนายน ค.ศ. 2021
 
รายละเอียด
 
 
เขตโดนเปญ เขตโจรยจ็องวา และ เขตแปรกพะโนว กรุงพนมเปญ
🔸เข็มที่ 1 ระหว่างวันที่ 10 - 23 มิถุนายน ค.ศ. 2021
🔸เข็มที่ 2 ระหว่างวันที่ 25 มิถุนายน - 8 กรกฎาคม ค.ศ. 2021
 
รายละเอียด2. ใบรับรองการฉีดวัคซีน/Vaccine Passport

 

ผู้เดินทางเข้าประเทศไทยที่มีเอกสารรับรองการฉีดวัคซีนครบถ้วนแล้ว (vaccine certificate) จะยังต้องกักตัว 14 วัน

ผู้ที่ได้รับวัคซีนในกัมพูชาแล้วจะได้รับ COVID-19 Vaccination Card ออกให้โดยทางการกัมพูชา

ตัวอย่าง COVID-19 Vaccination Card

587320 587321  

 

(สถานะวันที่ 20 เมษายน ค.ศ. 2021)

ในส่วนเอกสาร Vaccine Passport ที่ออกโดยกระทรวงสาธารณสุขไทย นั้น ออกให้สำหรับผู้ที่ฉีดวัคซีนในประเทศไทย (คลิก)
ทั้งนี้ ทางการกัมพูชาก็ยังไม่มีมาตรการลดจำนวนวันที่กักตัวสำหรับผู้เดินทางเข้ากัมพูชาที่ได้ฉีดวัคซีนเรียบร้อยแล้ว

 

 

3. คำถามที่พบบ่อย

 

 

(1) หากเคยกรอกแบบสำรวจความประสงค์จะรับวัคซีนโควิด-19 ของสถานเอกอัครราชทูตฯ จำเป็นต้องลงทะเบียนเพื่อขอรับวัคซีนตามข้อมูลข้างต้นหรือไม่

ตอบ หากท่านประสงค์จะขอรับวัคซีน ท่านจำเป็นต้องลงทะเบียนกับหน่วยงานที่ดูแลตามประเภทวีซ่าที่ท่านถือ อาทิ ถือวีซ่าประเภท E ต้องให้นายจ้างหรือบริษัทส่งชื่อให้กระทรวงแรงงานและการฝึกอาชีพ เป็นต้น

 

(2) ฉีดวัคซีนเข็มแรกไปแล้ว แต่ว่ายังไม่ได้ฉีดเข็มสอง มีล็อกดาวน์เสียก่อน จะติดต่อเกี่ยวกับนัดหมายการฉีดวัคซีนเข็มที่สองอย่างไร

ตอบ สอบถามคณะทำงานด้านการลงทะเบียนและเทคโนโลยีสารสนเทศ กระทรวงสาธารณสุข โทร 012 897 043 // 085 777 056 // 012 686 640

 

 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ

เอกสารประกอบ

MLVT_VaccineForm.pdf