การรับวัคซีน COVID-19 โดยสมัครใจของชาวต่างชาติในกัมพูชา และคำถามที่พบบ่อย

การรับวัคซีน COVID-19 โดยสมัครใจของชาวต่างชาติในกัมพูชา และคำถามที่พบบ่อย

9 เม.ย. 2564

3,703 view

การรับวัคซีน COVID-19 โดยสมัครใจของชาวต่างชาติในกัมพูชา

 

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงพนมเปญ ขอแจ้งความคืบหน้าเกี่ยวกับการรับวัคซีน COVID-19 โดยสมัครใจของชาวต่างชาติในกัมพูชาตามประกาศคณะกรรมการ Inter-Ministerial Committee to Fight COVID-19 เรื่องกลไกการรับวัคซีนตามความสมัครใจของชาวต่างชาติในกัมพูชา ลงวันที่ 8 เมษายน ค.ศ. 2021

 

ประเภท A

กระทรวงแรงงานและการฝึกอาชีพ (MLVT) เป็นหน่วยงานรับผิดชอบการลงทะเบียนขอรับวัคซีนของผู้ถือ Visa E และใบอนุญาตทำงานที่ออกโดย MLVT

การลงทะเบียนประเภทนี้ บริษัท/นายจ้างเป็นผู้รวบรวมรายชื่อลูกจ้างโดยกรอกแบบฟอร์ม (ด้านล่าง) ซึ่งมีตารางแยกข้อมูลลูกจ้างชาวกัมพูชาจากข้อมูลลูกจ้างชาวต่างชาติ เมื่อกรอกฟอร์มเรียบร้อย บริษัท/นายจ้าง สามารถส่งฟอร์มให้กระทรวงแรงงานและการฝึกอาชีพผ่าน Telegram bot: employeevaccination_bot

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
Leang Sopheak 016766877
Chea Sophea 098411723
Lim Ratanaleapea 0717190808

บริษัท/นายจ้าง จะได้รับแจ้งวันที่และสถานที่รับวัคซีนให้ทราบในภายหลัง ซึ่งเอกสารที่ต้องเตรียมสำหรับวันที่เดินทางไปรับวัคซีน ได้แก่ หนังสือเดินทาง วีซ่า และใบอนุญาตทำงาน โดยนำไปทั้งฉบับจริง และสำเนา

 

ประเภท B

หน่วยงานระดับท้องถิ่นในระดับกรุงและจังหวัดในกัมพูชา เป็นหน่วยงานรับผิดชอบการลงทะเบียนรับวัคซีนของผู้ที่ไม่ได้อยู่ในประเภท A อาทิ (1) ผู้ถือหนังสือเดินทางต่างชาติกับ Visa K (2) ชาวต่างชาติที่แต่งงานกับชาวกัมพูชา (3) ชาวต่างชาติที่เกษียณอายุอยู่ในกัมพูชา และ (4) ชาวต่างชาติที่มีถิ่นที่อยู่ระยะยาวในกัมพูชา ฯลฯ

เอกสารที่จำเป็นในการลงทะเบียน ได้แก่
หนังสือเดินทางและวีซ่า โดยบุคคลในประเภท B จะได้รับวัคซีน ในวันที่และสถานที่เดียวกันกับที่จัดให้แก่ชาวกัมพูชา

 

2. ใบรับรองการฉีดวัคซีน/Vaccine Passport/การลดวันกักตัว

 

ผู้เดินทางเข้าประเทศไทยที่มีเอกสารรับรองการฉีดวัคซีนครบถ้วนแล้ว (vaccine certificate) อาจได้รับการพิจารณาให้เข้ารับการกักตัวเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 7 วัน หากวัคซีนดังกล่าวได้รับการรับรองจากองค์การอนามัยโลก (WHO) หรือกระทรวงสาธารณสุขไทยแล้ว และต้องฉีดวัคซีนครบถ้วนแล้วไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันเดินทาง ขณะนี้ วัคซีนที่ได้รับการรับรองจากองค์การอนามัยโลก (WHO) หรือกระทรวงสาธารณสุขไทยแล้ว ได้แก่ Pfizer, AstraZeneca, Covishield (India), Sinovac, Sinopharm, Johnson&Johnson และ Moderna

เพื่อได้รับการพิจารณาลดวันกักตัวเมื่อเดินทางถึงไทย ผู้เดินทางจะต้องแสดงเอกสารรับรองการฉีดวัคซีน (ฉบับจริงหรือสำเนาของเอกสารฉบับอิเล็กทรอนิกส์) ต่อด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ซึ่งเป็นผู้มีอำนาจตัดสินจำนวนวันกักตัว


ผู้ที่ได้รับวัคซีนในกัมพูชาแล้วจะได้รับ COVID-19 Vaccination Card ออกให้โดยทางการกัมพูชา ซึ่งสามารถใช้เป็นเอกสารเพื่อขอพิจารณาลดวันกักตัวในประเทศไทยได้ โดยใน COVID-19 Vaccination Card ต้องระบุว่าได้รับการฉีดวัคซีนครบถ้วนแล้วไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันเดินทาง ถึงจะมีสิทธิ์ได้รับการพิจารณาให้เข้ารับการกักตัวเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 7 วัน

ตัวอย่าง COVID-19 Vaccination Card

587320 587321  

 

(สถานะวันที่ 8 เมษายน ค.ศ. 2021)

ในส่วนเอกสาร Vaccine Passport ที่ออกโดยกระทรวงสาธารณสุขไทย นั้น ออกให้สำหรับผู้ที่ฉีดวัคซีนในประเทศไทย (คลิก)
ทั้งนี้ ทางการกัมพูชายังไม่มีมาตรการลดจำนวนวันที่กักตัวสำหรับผู้เดินทางเข้ากัมพูชาที่ได้ฉีดวัคซีนเรียบร้อยแล้ว

 

 

3. คำถามที่พบบ่อย

 

 

(1) หากเคยกรอกแบบสำรวจความประสงค์จะรับวัคซีนโควิด-19 ของสถานเอกอัครราชทูตฯ จำเป็นต้องลงทะเบียนเพื่อขอรับวัคซีนตามข้อมูลข้างต้นหรือไม่

ตอบ หากท่านประสงค์จะขอรับวัคซีน ท่านจำเป็นต้องลงทะเบียนกับหน่วยงานที่ดูแลตามประเภทวีซ่าที่ท่านถือ อาทิ ถือวีซ่าประเภท E ต้องให้นายจ้างหรือบริษัทส่งชื่อให้กระทรวงแรงงานและการฝึกอาชีพ เป็นต้น

 

(2) ฉีดวัคซีนเข็มแรกไปแล้ว แต่ว่ายังไม่ได้ฉีดเข็มสอง มีล็อกดาวน์เสียก่อน จะติดต่อเกี่ยวกับนัดหมายการฉีดวัคซีนเข็มที่สองอย่างไร

ตอบ สอบถามคณะทำงานด้านการลงทะเบียนและเทคโนโลยีสารสนเทศ กระทรวงสาธารณสุข โทร 012 897 043 // 085 777 056 // 012 686 640

 

 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ

เอกสารประกอบ

MLVT_VaccineForm.pdf