Legalization

Legalization

วันที่นำเข้าข้อมูล 7 Sep 2019

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 Nov 2022

| 3,252 view

นิติกรณ์และการรับรองเอกสาร

 

สถานเอกอัครราชทูตฯ ให้บริการรับรองเอกสารต่าง ๆ ดังนี้

1. การรับรองเอกสารกัมพูชา

1.1 การรับรองเอกสารราชการของกัมพูชา อาทิ หนังสือรับรองความประพฤติของชาวกัมพูชา ทะเบียนบ้านกัมพูชา สำเนาบัตรประชาชนของชาวกัมพูชา สำเนาหนังสือเดินทางกัมพูชา เอกสารรับรองการจ่ายภาษี

เอกสารราชการของกัมพูชาทั้งหมดจะต้องผ่านการแปลเป็นภาษาอังกฤษและผ่านการรับรองจากกระทรวงการต่างประเทศกัมพูชาก่อน และนำมาที่สถานเอกอัครราชทูตฯ เพื่อรับรองลายมือชื่อของเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศกัมพูชา อนึ่ง สถานเอกอัครราชทูตฯ ไม่มีอำนาจรับรองเนื้อหาของเอกสาร

1.2 การรับรองผ่าน Notary Public อาทิ หนังสือรับรองสถานภาพสมรสของชาวกัมพูชา

เนื่องจากสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้รับแจ้งจากผู้ติดต่อบางรายว่า กระทรวงการต่างประเทศกัมพูชาปฏิเสธที่จะแปลและรับรองเอกสารราชการบางชนิด โดยเฉพาะหนังสือรับรองสถานภาพสมรสของชาวกัมพูชา สถานเอกอัครราชทูตฯ จึงอนุโลมให้นำเอกสารดังกล่าวไปแปลและรับรองที่บริษัท Notary Public และนำมาที่สถานเอกอัครราชทูตฯ เพื่อรับรองลายมือชื่อของ Notary Public อนึ่ง สถานเอกอัครราชทูตฯ ไม่มีอำนาจรับรองเนื้อหาของเอกสาร

บริษัท Notary Public ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ สามารถรับรองได้ (เฉพาะหนังสือรับรองสถานภาพสมรสของชาวกัมพูชาเท่านั้น การรับรองเอกสารอื่น ๆ ที่ผ่าน Notary Public ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ)

1.2.1  Benson Samay Notary Public
1.2.2  Nitei Nitron Notary Public
1.2.3  HBS Notary Public
1.2.4  S.K.Y. Notary Public

 

2. การรับรองเอกสารไทย

2.1 การรับรองคำแปลเอกสารราชการของไทย อาทิ หนังสือรับรองสถานภาพสมรสของชาวไทย หนังสือรับรองความประพฤติของชาวไทย ทะเบียนบ้านไทย

เอกสารราชการของไทยทั้งหมดจะต้องผ่านการแปลและรับรองการแปลจากกระทรวงการต่างประเทศไทยก่อน และนำมาที่สถานเอกอัครราชทูตฯ เพื่อรับรองลายมือชื่อของเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศไทย อนึ่ง สถานเอกอัครราชทูตฯ ไม่มีบริการแปลและไม่มีอำนาจรับรองเนื้อหาการแปล

2.2 การรับรองสำเนาถูกต้อง หนังสือเดินทางไทย บัตรประชาชนไทย ใบขับขี่ไทย

สามารถนำเอกสารต้นฉบับและสำเนามารับรองได้ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ

2.3 การแปลและรับรองใบขับขี่ไทย เพื่อนำไปทำใบขับขี่กัมพูชา

หากท่านถือใบขับขี่ไทยรุ่นเก่า (แบบกระดาษ ซึ่งไม่มีรายละเอียดผู้ถือเป็นภาษาอังกฤษ) สถานเอกอัครราชทูตฯ จะแปลและรับรองว่า สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้เห็นคำแปลดังกล่าว

หากท่านถือใบขับขี่ไทยรุ่นใหม่ (แบบพลาสติก ซึ่งมีรายละเอียดผู้ถือเป็นภาษาอังกฤษ) สามารถนำไปยื่นเป็นเอกสารเพื่อทำใบขับขี่กัมพูชาได้โดยไม่ต้องผ่านการรับรองจากสถานเอกอัครราชทูตฯ

ข้อมูลเรื่องการทำใบขับขี่กัมพูชาจาก Ministry of Public Works and Transport (คลิก) 

2.4 การรับรองลายมือชื่อในหนังสือยืนยอมให้บุตรทำหนังสือเดินทาง/หนังสือมอบอำนาจ

สถานเอกอัครราชทูตฯ จะรับรองลายมือชื่อ โดยเจ้าตัวต้องมาเซ็นชื่อต่อหน้าเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ พร้อมเอกสารประจำตัว (บัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง)

หนังสือยินยอมให้บุตรทำหนังสือเดินทาง (คลิก)

หนังสือมอบอำนาจ (คลิก)

 

เอกสารประกอบการยื่นคำร้อง

1. ใบคำร้อง (กรอกที่สถานเอกอัครราชทูตฯ)
2. บัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง และสำเนา
3. เอกสารที่ประสงค์ให้รับรอง

ค่าธรรมเนียมการรับรองเอกสารฉบับละ 15 ดอลลาร์สหรัฐ ใช้เวลา 3 วันทำการ (รวมวันยื่นและวันรับ)