นายกรัฐมนตรีและนายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา แลกเปลี่ยนสารแสดงความยินดีในโอกาสครบรอบ ๗๐ ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย – กัมพูชา วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๓

นายกรัฐมนตรีและนายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา แลกเปลี่ยนสารแสดงความยินดีในโอกาสครบรอบ ๗๐ ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย – กัมพูชา วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๓

21 ธ.ค. 2563

230 view

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีมีสารแสดงความยินดีไปยังสมเด็จอัคคมหาเสนาบดีเดโชฮุน เซน นายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา ในโอกาสครบรอบ ๗๐ ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างราชอาณาจักรไทยกับราชอาณาจักรกัมพูชา วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ ดังนี้

 Office of the Prime Minister,
Government House,
BANGKOK.

 

                                        19 December B.E. 2563 (2020)

 

Samdech Techo Prime Minister,

 

On the special occasion of the 70th anniversary of the establishment of our diplomatic relations on 19 December 2020, I am very pleased to affirm that the relationship between Thailand and Cambodia has never been stronger, with expanding cooperation and mutual benefit in all field.

As friendly neighbours, our border areas are now enjoying the fruits of enduring peace and stability, with flourishing cross-border trade continuously bringing more jobs and better livelihoods to the peoples. Remarkably, our bilateral trade has grown exponentially from around USD 300 million twenty years ago to well over USD 9 billion in 2019. Thai investments in Cambodia have been on the increase, contributing positively to Cambodia’s economy, while Thailand’s economy has also benefited greatly from Cambodia’s workforce and economic cooperation.

We have also made significant progress in enhancing our connectivity, exemplified by the first Thailand - Cambodia Friendship Bridge (Ban Nong Ian - Stung Bot) linking Sa Kaeo and Banteay Meanchey  provinces, and the revival of a railway service that will soon connect many Thai and Cambodian communities and contribute to more efficient trade flows. In the area of education, both the Kampong Chheuteal Institute of Technology and the Kampong Speu Institute of Technology have been models of success for other vocational institutions, and provided Cambodian youths with many opportunities to succeed. More recently, we have also worked side by side to minimise the impacts of the COVID-19 pandemic on our economies and societies, which paves the way for even closer cooperation to address future regional and international challenges.

As we celebrate the 70th anniversary of our diplomatic relations and in the light of the remarkable progress we have made as good neighbours and regional partners, I would like to convey, on behalf of the Royal Thai Government and people of the Kingdom of Thailand, my warmest wishes to Your Excellency and the people of the Kingdom of Cambodia on this very special occasion. It is my firm belief that the friendship between Thailand and Cambodia is strong and enduring, and that our peoples, especially our new generation of young people, will continue to work together towards an even brighter future for our common peace, prosperity, and development.

Accept, Samdech Techo Prime Minister, the renewed assurances of my highest considerations.

 

                                              General                     (Ret.)

                                                     

                                                     (Prayut Chan-o-cha)
                                    Prime Minister of the Kingdom of Thailand

 

His Excellency
         Samdech Akka Moha Sena Padei Techo HUN SEN,
                    Prime Minister of the Kingdom of Cambodia,
                                     PHNOM PENH.

 


คำแปลอย่างไม่เป็นทางการ


นายกรัฐมนตรีกัมพูชา สมเด็จอัคคมหาเสนาบดีเดโชฮุน เซน

เนื่องในโอกาสพิเศษครบรอบ ๗๐ ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตในวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ ข้าพเจ้ามีความยินดีที่จะขอยืนยันถึงความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างไทยกับกัมพูชา ซึ่งมีความร่วมมือและผลประโยชน์ร่วมกันเพิ่มขึ้นในทุกด้าน

ในฐานะมิตรประเทศเพื่อนบ้าน พื้นที่ชายแดนของประเทศเราทั้งสองอยู่ในช่วงเวลาแห่งสันติภาพและเสถียรภาพที่ยั่งยืน โดยการค้าชายแดนมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องและนำมาซึ่งการจ้างงานและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนทั้งสองประเทศ  มูลค่าการค้าระหว่างกันได้เพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดจากประมาณ ๓๐๐ ล้านดอลลาร์สหรัฐเมื่อ ๒๐ ปีก่อน เป็นมากกว่า ๙ พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปี ๒๕๖๒  การลงทุนของไทยในกัมพูชา มีปริมาณเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และมีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจของกัมพูชา ในขณะที่เศรษฐกิจของไทยก็ได้รับประโยชน์จากกำลังแรงงานและความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับกัมพูชา

เราประสบความสำเร็จในการผลักดันความคืบหน้าในการส่งเสริมความเชื่อมโยงระหว่างสองประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย - กัมพูชาแห่งแรก ที่บ้านหนองเอี่ยน - สตึงบท ซึ่งเชื่อมโยงระหว่างจังหวัดสระแก้วกับจังหวัดบันเตียเมียนเจย รวมทั้งการฟื้นฟูเส้นทางรถไฟที่จะเชื่อมโยงพี่น้องคนไทยและกัมพูชาเข้าด้วยกัน และจะช่วยให้การค้าชายแดนมีประสิทธิภาพและความคล่องตัวขึ้นในอนาคต ในด้านการศึกษา สถาบันเทคโนโลยีกำปงเฌอเตียลและสถาบันเทคโนโลยีกำปงสปือได้กลายเป็นต้นแบบความสำเร็จในการพัฒนาสถาบันอาชีวศึกษาที่เป็นประตูสู่ความสำเร็จให้แก่เยาวชนกัมพูชา ในช่วงที่ผ่านมา เราทั้งสองประเทศได้ทำงานเคียงข้างกันเพื่อลดผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคโควิด - ๑๙ ซึ่งจะนำไปสู่ความร่วมมือที่ใกล้ชิดยิ่งขึ้นในการจัดการความท้าทายต่าง ๆ ทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลกต่อไป

ในการเฉลิมฉลองโอกาสครบรอบ ๗๐ ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย - กัมพูชา และด้วยคำนึงถึงความก้าวหน้าอย่างมากของความร่วมมือระหว่างกันในฐานะมิตรประเทศเพื่อนบ้านและหุ้นส่วนในภูมิภาค ข้าพเจ้าขอส่งความปรารถนาดีอย่างยิ่งในนามของรัฐบาลและประชาชนแห่งราชอาณาจักรไทย มายังท่านนายกรัฐมนตรีและประชาชนแห่งราชอาณาจักรกัมพูชาในโอกาสพิเศษนี้  ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่า มิตรภาพของเราทั้งสองประเทศจะมีแต่แน่นแฟ้นและเข้มแข็งยิ่งขึ้น และประชาชนของเรา โดยเฉพาะเยาวชนรุ่นใหม่จะร่วมมือกันสานสัมพันธ์สองประเทศต่อไป เพื่ออนาคตที่สดใส และเพื่อความมั่นคง ความมั่งคั่ง และการพัฒนาร่วมกันสืบไป

 

                                                         ขอแสดงความนับถือ

 


ในโอกาสเดียวกันนี้ 
สมเด็จอัคคมหาเสนาบดีเดโชฮุน เซน นายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา มีสารแสดงความยินดีมายัง พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ดังนี้


Phnom Penh, 19 December 2020

 

His Excellency General Prayuth Chan-o-cha
Prime Minister of the Kingdom of Thailand
Bangkok

 

Excellency,

On behalf of the Royal Government and people of Cambodia, I would like to extend my cordial congratulations and best wishes to Your Excellency, the Government and people of Thailand on the auspicious occasion of the 70th Anniversary of the Establishment of Diplomatic Relations between the Kingdom of Cambodia and the Kingdom of Thailand.

I am delighted to note that our bilateral relations have developed tremendously since the establishment of diplomatic ties in 1950. Building on the solid foundation of traditional friendship, good neighborliness and mutual understanding, our two kingdoms have broadened cooperation that has encompassed many areas of shared interests, namely politics and security, economy, trade and investment, education, connectivity and people-to-people linkages.

On this note, I would like to reaffirm my unwavering commitment to working closely with Your Excellency to elevate our long-standing partnership to a new height, particularly to overcome the unprecedented COVID-19 crisis so as to bring about peace, stability and sustainable prosperity for our two nations, the ASEAN Community and beyond.

Please accept, Your Excellency, the renewed assurances of my highest consideration and best wishes for your good health and continued success in fulfilling your noble tasks for the sake of greater happiness and well-being of the people of Thailand.

HUN SEN


คำแปลอย่างไม่เป็นทางการ

 

พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรไทย

 

ในนามของรัฐบาลและประชาชนกัมพูชา ข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีและขอส่งความปรารถนาดีมายังท่านนายกรัฐมนตรี รัฐบาลและประชาชนไทยในโอกาสครบรอบ ๗๐ ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างราชอาณาจักรกัมพูชากับราชอาณาจักรไทย

ข้าพเจ้ายินดีที่ความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างสองประเทศได้พัฒนาก้าวหน้าไปอย่างมากตั้งแต่การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๙๓  บนพื้นฐานของมิตรภาพอันยาวนาน ความเป็นเพื่อนบ้านที่ดี และความเข้าใจซึ่งกันและกัน เราทั้งสองประเทศได้ขยายความร่วมมือให้ครอบคลุมหลากหลายด้านที่ให้ความสำคัญร่วมกัน ทั้งในด้านความมั่นคง เศรษฐกิจ การค้า การลงทุน ความเชื่อมโยง และความสัมพันธ์ระดับประชาชน

ในโอกาสนี้ ข้าพเจ้าขอยืนยันความมุ่งมั่นที่จะร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับท่านในการยกระดับความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือที่ยาวนานให้ใกล้ชิดยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเอาชนะวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด – ๑๙  เพื่อนำมาซึ่งสันติภาพ เสถียรภาพ และความมั่งคั่งยั่งยืนของทั้งสองประเทศ ประชาคมอาเซียน และในภูมิภาคอื่นๆ ในวงกว้าง

ขอแสดงความนับถือและขอแสดงความปรารถนาดีมายังท่าน ขอให้ท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง และประสบความสำเร็จในการปฏิบัติหน้าที่สำคัญเพื่อความสุขและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนไทย

 

สมเด็จอัคคมหาเสนาบดีเดโชฮุน เซน

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ

เอกสารประกอบ

Unofficial_translation_of_Thai_PM_s_letter_in_Khmer.pdf