รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา แลกเปลี่ยนสารแสดงความยินดีในโอกาสครบรอบ ๗๐ ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย - กัมพูชา วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๓

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา แลกเปลี่ยนสารแสดงความยินดีในโอกาสครบรอบ ๗๐ ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย - กัมพูชา วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๓

21 ธ.ค. 2563

269 view

นายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ มีสารแสดงความยินดีไปยัง นายปรัก สุคน รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา ในโอกาสครบรอบ ๗๐ ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างราชอาณาจักรไทยกับราชอาณาจักรกัมพูชา วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ ดังนี้


Ministry of Foreign Affairs,
Sri Ayudhya Road,
Bangkok 10400.

19 December B.E. 2563 (2020)

Excellency, 

On behalf of the Royal Thai Government and the people of the Kingdom of Thailand, I wish to extend my warmest wishes to you and, through you, to the Royal Government of Cambodia and the people of the Kingdom of Cambodia on the auspicious occasion of the 70th anniversary of the establishment of Thailand-Cambodia diplomatic relations on 19 December 2020.

Looking back, our two countries have come a long way. Through “Partnership for Peace and Prosperity”, we have worked hand in hand to promote peace, stability, and development that have benefitted our peoples and beyond.   

As we celebrate the 70th anniversary of our diplomatic relations, I am very pleased that our relations have never been closer and stronger, with cooperation cutting across all levels and sectors. Together, we have also worked to enhance our physical, institutional and people-to-people connectivity. Among others, we have invested greatly in our human capital whereby more than 2,400 scholarships and fellowships have been awarded over the past decade. In the face of emerging infectious diseases, including COVID-19, we have strengthened our cooperation on public health, especially along the border areas. Indeed, our collaboration in diverse fields has made a difference in improving the lives of so many people.

Looking ahead, I firmly believe that, based on the trust and goodwill we have cultivated over the past 70 years and years to come, our strong partnership will continue to prosper. Our new generations will carry on the torch of our enduring friendship into an ever stronger future.   

Accept, Excellency, the renewed assurances of my highest consideration.

 

                                                                 (Don Pramudwinai)

                                            Deputy Prime Minister and Minister of Foreign Affairs
                                                              of the Kingdom of Thailand 

 

His Excellency
      Mr. Prak Sokhonn,
            Deputy Prime Minister and Minister of Foreign Affairs
                     and International Cooperation of the Kingdom of Cambodia,
                                             PHNOM PENH.

 

คำแปลอย่างไม่เป็นทางการ

ฯพณฯ

ในนามของรัฐบาลและประชาชนแห่งราชอาณาจักรไทย ข้าพเจ้าขอส่งความปรารถนาดีมายังท่าน และผ่านท่านไปยังรัฐบาลและประชาชนแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา เนื่องในโอกาสครบรอบ ๗๐ ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย – กัมพูชา ในวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

เมื่อมองย้อนหลังไป เราทั้งสองประเทศได้พัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างกันให้คืบหน้าไปมาก  ด้วยความเป็น “หุ้นส่วนเพื่อสันติภาพและความเจริญรุ่งเรือง” เราได้จับมือเคียงข้างกันในการส่งเสริมสันติภาพ เสถียรภาพ และการพัฒนาอันเป็นประโยชน์ต่อประชาชนของสองประเทศและในวงกว้าง

ในโอกาสครบรอบ ๗๐ ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูต ข้าพเจ้ารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศมีความใกล้ชิดและแนบแน่นอย่างยิ่ง โดยมีความร่วมมือระหว่างกันในทุกระดับและทุกมิติ  เราได้ร่วมมือกันเพื่อส่งเสริมความเชื่อมโยงทั้งในทางกายภาพและกฎระเบียบ รวมทั้งการแลกเปลี่ยนในระดับประชาชน  เราได้ร่วมมือกันในการพัฒนาทุนมนุษย์ โดยมีการมอบทุนการศึกษาและฝึกอบรมกว่า ๒,๔๐๐ ทุนตลอดทศวรรษที่ผ่านมา และเมื่อเราต้องเผชิญกับโรคติดต่อที่เกิดขึ้น ซึ่งรวมถึงโรคโควิด-๑๙ เราก็ได้กระชับความร่วมมือที่ใกล้ชิดยิ่งขึ้นในด้านสาธารณสุขโดยเฉพาะในพื้นที่ชายแดน ที่สำคัญคือความร่วมมือในสาขาที่หลากหลายเหล่านี้ได้ช่วยยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนของเราเป็นจำนวนมาก

เมื่อมองไปข้างหน้า ข้าพเจ้าเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่า บนพื้นฐานของความไว้เนื้อเชื่อใจและความปรารถนาดีต่อกันที่เราได้ร่วมกันสั่งสมมาตลอดระยะเวลา ๗๐ ปี และที่จะดำเนินต่อไปในอนาคตนี้

ความเป็นหุ้นส่วนที่เข้มแข็งของทั้งสองประเทศจะยังคงเติบโตและงอกงาม และเยาวชนรุ่นใหม่ของเราจะช่วยกันส่งเสริมมิตรภาพที่ยั่งยืนของเราให้เข้มแข็งยิ่งขึ้นเรื่อย ๆ 

                    ขอแสดงความนับถือ

 

                     ดอน ปรมัตถ์วินัย

                   รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

 


ในโอกาสเดียวกันนี้ นายปรัก สุคน รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา มีสารแสดงความยินดีมายัง นายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ดังนี้

 

Phnom Penh, 19 December 2020
H.E. Don Pramudwinai
Deputy Prime Minister
Minister for Foreign Affairs
The Kingdom of Thailand
Bangkok


Your Excellency, Dear DPM

I would like to express my heartfelt congratulations and best wishes to Your Excellency and the people of Thailand on the auspicious occasion of the 70th Anniversary of the Establishment of Diplomatic Relations between the Kingdom of Cambodia and the Kingdom of Thailand.

I am pleased to note that over the last 70 years, based on the spirit of good neighborliness, fraternal solidarity and mutual respects, our two countries have enjoyed a close partnership and multifaceted cooperation.

In this special occasion, I would like to reiterate my strong commitment to work closely with Your Excellency to expand mutually beneficial cooperation bilaterally and internationally for the sake of sustainable prosperity of our two kingdoms, our region and the world at large.

Please accept, Your Excellency, my best wishes and renewed assurances of my highest consideration.

 

PRAK Sokhonn


คำแปลอย่างไม่เป็นทางการ

 

ฯพณฯ รองนายกรัฐมนตรี

ข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีจากใจและขอส่งความปรารถนาดีมายังท่านและประชาชนชาวไทยในโอกาสพิเศษแห่งการครบรอบ ๗๐ ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างราชอาณาจักรกัมพูชากับราชอาณาจักรไทย

ข้าพเจ้ายินดีที่ตลอดระยะเวลา ๗๐ ปีที่ผ่านมา ประเทศเราทั้งสองมีความเป็นหุ้นส่วนที่ใกล้ชิดและมีความร่วมมือกันในทุกมิติ บนพื้นฐานของความเป็นเพื่อนบ้านที่ดี ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันฉันพี่น้อง และความเคารพซึ่งกันและกัน

ในโอกาสพิเศษนี้ ข้าพเจ้าขอยืนยันความมุ่งมั่นที่จะร่วมมือกับท่านอย่างใกล้ชิดเพื่อขยายความร่วมมือที่จะนำมาซึ่งประโยชน์ร่วมกันทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคี เพื่อความมั่งคั่งยั่งยืนของทั้งสองประเทศ ภูมิภาค และโลกของเรา

ขอแสดงความนับถือ

ปรัก สุคน

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ

เอกสารประกอบ

Unofficial_translation_Thai_FM_s_letter_KH_Version.pdf