ไทยสนับสนุนความพยายามของกัมพูชาในการแก้ไขปัญหายาเสพติด

ไทยสนับสนุนความพยายามของกัมพูชาในการแก้ไขปัญหายาเสพติด

13 ม.ค. 2564

719 view

ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาที่สร้างความเสียหายให้แก่ประเทศชาติและประชาชน ทำลายสังคม ชุมชน และครอบครัว และยังเป็นปัญหาสำคัญปัญหาหนึ่งของประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง การแก้ไขปัญหาดังกล่าวจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือของประเทศต่าง ๆ และต้องเป็นไปอย่างครบวงจรทั้งการป้องกัน ปราบปราม และฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด

รัฐบาลไทยคำนึงถึงความสำคัญของการกระชับความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในเรื่องนี้ และเห็นว่าการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดและการฝึกอาชีพให้บุคคลกลุ่มนี้สามารถเลี้ยงตนเองได้จะเป็นกุญแจสำคัญในการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน ดังนั้น ภายหลังการประชุมระดับรัฐมนตรีว่าด้วยความร่วมมือด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดระหว่างกัมพูชา ลาว และไทย ระหว่างวันที่ 13-16 ธันวาคม 2559 ณ จังหวัดอุบลราชธานี ฝ่ายไทยจึงตัดสินใจร่วมสนับสนุนโครงการจัดตั้งศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดและฝึกอาชีพแห่งชาติในกัมพูชา (Voluntary and Community-based Treatment Service Centre for Drug Addicts in Preah Sihanouk Province) ณ จังหวัดพระสีหนุ โดยมีมูลค่าเงินสนับสนุนจากรัฐบาลไทยกว่า 38 ล้านบาท (หรือประมาณ 1.15 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) ซึ่งนับเป็นร้อยละ 30 ของโครงการ เงินจำนวนดังกล่าวได้ถูกนำไปเป็นงบประมาณก่อสร้างอาคารจำนวน 4 หลัง ได้แก่ อาคารบริการทางการแพทย์ อาคารที่พักผู้ป่วยชาย อาคารที่พักผู้ป่วยหญิง และอาคารฝึกอาชีพผู้ป่วยชาย เสร็จสิ้นแล้ว ในชั้นนี้ อาคารที่ฝ่ายไทยสนับสนุนงบประมาณดังกล่าวอยู่ระหว่างรอพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ

ล่าสุด นายปัญญรักษ์ พูลทรัพย์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงพนมเปญ ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมความพร้อมของอาคาร และได้เข้าพบกับพลเอกแก กึม ยาน รองนายกรัฐมนตรี และประธานคณะกรรมการต่อสู้ยาเสพติดแห่งชาติกัมพูชา (NACD) เพื่อหารือเรื่องพิธีเปิดใช้อาคารทั้ง 4 หลัง โดยฝ่ายไทยหวังว่าจะมีการจัดพิธีเปิดอาคารดังกล่าวได้โดยเร็ว เพราะจะเป็นประโยชน์กับผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของยาเสพติดให้ได้มีสถานที่เตรียมความพร้อมทั้งทางร่างกายและจิตใจที่จะกลับเข้าสู่สังคมและช่วยกันพัฒนากัมพูชาต่อไป

ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดและฝึกอาชีพแห่งชาติกัมพูชาเป็นศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพระดับชาติแห่งเดียวของกัมพูชา ซึ่งเมื่อสามารถเปิดดำเนินการได้เต็มที่จะสามารถรองรับและฝึกอาชีพให้แก่ผู้ติดยาเสพติดได้ประมาณ 200 คนในห้วงเวลาเดียวกัน และจะช่วยลดความแออัดของศูนย์บำบัดฟื้นฟูระดับจังหวัดแห่งอื่น ๆ ทั่วประเทศอีกด้วย

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ