เอกอัครราชทูตนำคณะเยี่ยมชมสถาบันเทคโนโลยีกำปงสปือและบริจาคสิ่งของจำเป็นให้แก่ชุมชนในพื้นที่

เอกอัครราชทูตนำคณะเยี่ยมชมสถาบันเทคโนโลยีกำปงสปือและบริจาคสิ่งของจำเป็นให้แก่ชุมชนในพื้นที่

วันที่นำเข้าข้อมูล 25 พ.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 25 พ.ค. 2565

| 1,507 view

เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ นายปัญญรักษ์ พูลทรัพย์ เอกอัครราชทูตไทย นำข้าราชการสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงพนมเปญ และภาคเอกชนไทยเดินทางไปเยี่ยมชมสถาบันเทคโนโลยีกำปงสปือ ภายใต้โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา ตามพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ณ จังหวัดกำปงสปือ เพื่อรับทราบความก้าวหน้าของการพัฒนาสถาบันฯ และดำเนินกิจกรรม Corporate Social Responsibility (CSR) โดยการบริจาคสิ่งของที่จำเป็นให้แก่สถาบันฯ และชุมชนในพื้นที่ โดยมีนายรัต ซารา ผู้อำนวยการกองแนะแนวอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เยาวชนและกีฬาของกัมพูชา และนายฮง กิมเจียง ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีกำปงสปือ ร่วมกิจกรรมด้วย

สถาบันฯ แห่งนี้ เป็นเสมือนสัญลักษณ์สำคัญที่สะท้อนความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นและเป็นมิตรระหว่างไทย-กัมพูชามาอย่างยาวนาน นับตั้งแต่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (พระยศปัจจุบัน) ทรงมีพระราชดำริให้พระราชทานการศึกษาแก่ชาวกัมพูชา โดยการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีกำปงเฌอเตียลและสถาบันเทคโนโลยีกำปงสปือ โดยเมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จฯ ทรงวางศิลาฤกษ์การก่อสร้างสถาบันเทคโนโลยีกำปงสปือ เพื่อให้เป็นสถานศึกษาสำหรับเยาวชนในจังหวัดกำปงสปือและพื้นที่ใกล้เคียง รวมถึงเยาวชนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ไม่มีโอกาสในการศึกษา เพื่อให้เยาวชนเหล่านี้ได้รับการศึกษาในระดับอนุปริญญาจนถึงปริญญาตรี โดยเน้นการให้ความรู้และทักษะในวิชาชีพสายอาชีวศึกษา เพื่อให้สามารถสร้างรายได้และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

ด้วยสถานเอกอัครราชทูตฯ เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบงานโครงการพระราชทานฯ ในกัมพูชา ซึ่งได้รับการสนับสนุนการดำเนินงานจากทหารช่าง จึงได้มีโอกาสสนับสนุนและขับเคลื่อนการพัฒนาสถาบันเทคโนโลยีกำปงสปือในด้านต่าง ๆ อาทิ การก่อสร้าง การซ่อมแซมปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนาบุคลากรและหลักสูตร และการสนับสนุนอุปกรณ์การเรียนการสอนที่จำเป็น ซึ่งเป็นการดำเนินงานภายใต้ความตกลงโครงการพระราชทานฯ ระหว่างกระทรวงการต่างประเทศของไทยและกระทรวงศึกษาธิการฯ ของกัมพูชา ประกอบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เริ่มคลี่คลาย และงานโครงการพระราชทานฯ มีความก้าวหน้าไปพอสมควร จึงได้จัดการเยี่ยมชมเพื่อรับทราบความก้าวหน้าของโครงการฯ และยังเป็นโอกาสให้ผู้เข้าร่วมทั้งจากหน่วยงานทีมประเทศไทยและภาคเอกชนไทยในกัมพูชาได้สนับสนุนสิ่งของอุปโภคและบริโภคที่จำเป็น รวมถึงอุปกรณ์การเรียนการสอนให้แก่สถาบันฯ และชุมชนรอบข้าง เพื่อร่วมกันสานต่อพระราชปณิธาณในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในการพัฒนาระบบการศึกษาที่มีคุณภาพให้แก่เยาวชนกัมพูชา และร่วมกันพัฒนาสังคมส่วนรวมร่วมกันต่อไป

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ