การตรวจลงตราประเภทท่องเที่ยวพิเศษ (Special Tourist Visa: STV)

การตรวจลงตราประเภทท่องเที่ยวพิเศษ (Special Tourist Visa: STV)

วันที่นำเข้าข้อมูล 14 ธ.ค. 2563

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 11,402 view

การตรวจลงตราประเภทท่องเที่ยวพิเศษ (Special Tourist Visa: STV)

 

1. เงื่อนไขของการตรวจลงตราและผู้สมัครวีซ่า STV

 • ผู้สมัครวีซ่า STV ที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงพนมเปญ จะต้องเป็นบุคคลสัญชาติกัมพูชาหรือบุคคลที่มีถิ่นพำนักถาวรในกัมพูชา รวมทั้งคู่สมรส (ไม่จำกัดอายุ) และบุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย (อายุไม่เกิน 20 ปี) ซึ่งปัจจุบันพำนักอยู่ในกัมพูชาเท่านั้น
 • ค่าธรรมเนียมในการขอวีซ่า STV คือ 80 ดอลลาร์สหรัฐ สำหรับใช้เดินทางเข้าไทยได้ 1 ครั้ง โดยวีซ่า STV มีอายุการใช้งาน 3 เดือน เมื่อเดินทางเข้าไทยแล้ว ผู้ถือวีซ่า STV จะได้รับอนุญาตให้พำนักในไทยเป็นระยะเวลาไม่เกิน 90 วัน ซึ่งสามารถขยายระยะเวลาพำนักได้ไม่เกิน 2 ครั้ง ครั้งละไม่เกิน 90 วัน (ไม่เกิน 30 กันยายน 2565)
 • วีซ่า STV ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นวีซ่าประเภทอื่นระหว่างที่พำนักในไทยได้
 • หากผู้ถือวีซ่า STV ถูกตรวจสอบพบในภายหลังว่าไม่มีคุณสมบัติ หลักฐานหรือพฤติกรรมที่ไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการท่องเที่ยว สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจะพิจารณาเพิกถอนการอนุญาตพำนักในไทย และกระทรวงการต่างประเทศจะนำชื่อใส่ไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ที่ไม่มีสิทธิ์เดินทางเข้าราชอาณาจักรต่อไป

เอกสารที่ต้องใช้สำหรับการขอวีซ่า STV

 • หนังสือเดินทางที่มีอายุไม่น้อยกว่า 12 เดือน
 • แบบฟอร์มขอรับการตรวจลงตรา
 • รูปถ่าย 4.5 ซม. x 3.5 ซม. ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน
 • (สำหรับผู้ที่ไม่มีสัญชาติกัมพูชา) หลักฐานการมีถิ่นพำนักถาวรในกัมพูชา
 • หลักฐานที่อยู่ในกัมพูชาในปัจจุบัน
 • ประวัติอาชญากรรมที่มีอายุไม่เกิน 3 เดือน ออกโดยทางการกัมพูชาหรือประเทศที่ผู้ร้องถือสัญชาติ
 • แบบฟอร์มยืนยันว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎกระทรวงฯ ออกตาม พ.ร.บ. คนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 มาตรา 12 (4) (คลิก) ที่มีลายมือชื่อและตราประทับของแพทย์
 • หลักฐานการมีกรมธรรม์ประกันสุขภาพและอุบัติเหตุคุ้มครองตลอดระยะเวลาที่แสดงความประสงค์จะพำนักในไทย โดยมีจำนวนเงินเอาประกันภัยสำหรับค่ารักษาพยาบาลในกรณีผู้ป่วยนอกไม่น้อยกว่า 40,000 บาท และในกรณีผู้ป่วยในไม่น้อยกว่า 400,000 บาท ทั้งนี้ สามารถซื้อประกันได้จาก http://longstay.tgia.org
 • หลักฐานการชำระค่าที่พักเต็มจำนวนตลอดระยะเวลาที่แสดงความประสงค์จะพำนักในไทย ได้แก่ (1) โรงแรม ซึ่งต้องออกจากผู้ประกอบการโดยตรงและมีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีแสดงไว้อย่างชัดเจน (2) หลักฐานการมีกรรมสิทธิ์อย่างสมบูรณ์ในอาคารชุดพักอาศัยในไทย หรือ (3) หลักฐานการซื้อหรือเช่าซื้ออาคารชุดพักอาศัย ซึ่งได้ชำระค่าซื้อหรือค่าเช่าซื้อไปแล้วไม่ต่ำกว่าร้อยละ 25 ของมูลค่า
 • ทะเบียนสมรส (สำหรับคู่สมรสของผู้ร้อง) หรือสูติบัตร (สำหรับบุตร)

 

********************