สูติบัตร

สูติบัตร

วันที่นำเข้าข้อมูล 7 ก.ย. 2562

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 29 พ.ย. 2565

| 10,192 view

การจดทะเบียนสูติบัตร

 

หากต้องการขอสัญชาติไทยและสูติบัตรไทยให้บุตร สามารถยื่นคำร้องขอแจ้งเกิดบุตรได้ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ โดยเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้

เอกสารของบิดาและมารดาสัญชาติไทย

1.     คำร้องขอจดทะเบียนคนเกิด (ตามไฟล์แนบด้านล่าง)

2.     บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง พร้อมสำเนา 1 ชุด  

3.     สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด    

4.     ทะเบียนสมรส สำเนาทะเบียนสมรส หรือทะเบียนฐานะแห่งครอบครัวสมรส พร้อมสำเนา 1 ชุด หากบิดามารดาจดทะเบียนสมรสกัน (หากจดทะเบียนตามกฎหมายกัมพูชา ทะเบียนสมรสต้องได้รับการแปลเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยโดย Notary Public หรือหากจดทะเบียนตามกฎหมายต่างชาติ เอกสารดังกล่าวต้องได้รับการแปลเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาไทย ผ่านการรับรองจากสถานทูต/สถานกงสุลใหญ่ที่เกี่ยวข้อง)

5.     หนังสือเดินทางฉบับจริง พร้อมสำเนา 1 ชุด

6.     ใบสำคัญการหย่า สำเนาทะเบียนหย่า หรือทะเบียนฐานะแห่งครอบครัวหย่า พร้อมสำเนา 1 ชุด (กรณีมารดาเคยหย่า)

เอกสารประจำตัวบุตร

1.     สูติบัตรท้องถิ่นจากทางจังหวัดหรืออำเภอรับรองการเกิดของบุคคลดังกล่าว พร้อมสำเนา 1 ชุด โดยเอกสารดังกล่าวต้องได้รับการแปลเป็นภาษาอังกฤษ หรือภาษาไทยโดย Notary Public

2.     ใบแจ้งเกิดจากโรงพยาบาล หรือผู้ทำคลอด

เอกสารของบิดาหรือมารดาซึ่งเป็นคนกัมพูชาหรือชาติอื่น ๆ

1.     หนังสือเดินทาง พร้อมสำเนา 1 ชุด

2.     สำเนาทะเบียนบ้าน

เอกสารเพิ่มเติมของบิดาสัญชาติไทยกับมารดาซึ่งเป็นคนสัญชาติอื่น ๆ (ในกรณีไม่ได้จดทะเบียนสมรส)

1.  หลักฐานการตรวจสารพันธุกรรม (DNA) หรือหลักฐานการตรวจทางวิทยาศาสตร์พิสูจน์ว่าบิดาและผู้เกิดเป็นบิดาและบุตรกัน

2.  แบบคำขอพิสูจน์ความเป็นบิดาซึ่งมีสัญชาติไทยของผู้เกิด และแบบหนังสือรับรองการพิสูจน์ความเป็นบิดาซึ่งมีสัญชาติไทยของผู้เกิด

หมายเหตุ

กรณีบิดามารดาจดทะเบียนสมรส

1.     บุตรมีสิทธิใช้นามสกุลบิดา หากประสงค์ให้บุตรใช้นามสกุลมารดา ทั้งบิดาและมารดาต้องทำหนังสือให้ถ้อยคำยืนยัน

2.     สถานเอกอัครราชทูตฯ ไม่สามารถดำเนินการได้ในกรณีที่บิดามารดาประสงค์ให้บุตรใช้นามสกุลของบุคคลอื่น ที่มิใช่นามสกุลของบิดามารดา    

กรณีบิดามารดาไม่ได้จดทะเบียนสมรส

1.     เด็กเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของมารดาและมีสิทธิใช้นามสกุลของมารดา

2.     หากประสงค์ให้เด็กใช้นามสกุลบิดา บิดาและมารดาต้องทำหนังสือให้ถ้อยคำให้บุตรใช้นามสกุลบิดา

การเพิ่มชื่อบุตรในทะเบียนบ้านไทย

1.     ควรทำหนังสือเดินทางไทยให้บุตรที่สถานเอกอัครราชทูตฯ และเพิ่มชื่อบุตรเข้าในทะเบียนบ้านไทยหากไม่ทำการเพิ่มชื่อบุตรเข้าทะเบียนบ้านไทย บุตรจะเสียสิทธิในประเทศไทย เช่น บุตรอาจจะไม่สามารถเข้าโรงเรียนในประเทศไทยได้

2.     สถานเอกอัครราชทูตฯ ไม่สามารถแจ้ง ที่ว่าการเขต/อำเภอไทยเพื่อเพิ่มชื่อเด็กเข้าทะเบียนบ้านไทยให้ได้ ผู้ปกครองต้องไปติดต่อแจ้งที่ว่าการเขต/อำเภอไทยด้วยตนเอง ทั้งนี้ อาจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมจากที่ว่าการเขต/อำเภอที่ประสงค์จะเพิ่มชื่อโดยตรง  

ระยะเวลาดำเนินการ 2 วันทำการ (ไม่มีค่าธรรมเนียม)

 

แนวทางการพิจารณาได้สัญชาติไทยกรณีบุคคลเกิดนอกราชอาณาจักร

สัญชาติบิดา

สัญชาติมารดา

สถานภาพการสมรส

สัญชาติบุตร

ไทย

ไทย

จด

ไทย

ไทย

ไทย

ไม่จด

ไทย

ไทย

อื่นๆ

จด

ไทย

ไทย

อื่นๆ

ไม่จด

ไทย (ม.7 (1)

หากพิสูจน์ได้ตาม ม. 7 วรรคสอง)

อื่นๆ

ไทย

จด

ไทย

อื่นๆ

ไทย

ไม่จด

ไทย

 

เอกสารประกอบ

services-20180206-173853-986746
services-20180206-173513-222351