มรณบัตร

มรณบัตร

วันที่นำเข้าข้อมูล 7 ก.ย. 2562

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 28 พ.ย. 2565

| 2,505 view

การขอมรณบัตร

 

บุคคลสัญชาติไทยซึ่งมาเสียชีวิตในกัมพูชาสามารถให้ญาติพี่น้องหรือบุคคลใกล้ชิดมาแจ้งจดมรณบัตรที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ โดยต้องนำเอกสารดังต่อไปนี้พร้อมสำเนา 2 ชุด มายื่น

1.     คำร้องนิติกรณ์ขอมรณบัตร สามารถดาวน์โหลดหรือรับที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้

2.     เอกสารของผู้ตาย ได้แก่ หนังสือเดินทางไทย และ/หรือ บัตรประจำตัวประชาชนไทย สำเนาทะเบียนบ้านไทย ทะเบียนสมรส

3.     เอกสารของผู้แจ้ง ได้แก่ หนังสือเดินทางไทย และ/หรือ บัตรประจำตัวประชาชนไทยซึ่งยังมีอายุใช้การได้ สำเนาทะเบียนบ้านไทย

4.     หลักฐานการตายที่ออกโดยหน่วยงานท้องถิ่น ระบุวันที่ เวลา ผู้รักษาก่อนตาย และสาเหตุการตาย

5.     เอกสารรับรองวินิจฉัยสาเหตุการเสียชีวิตจากแพทย์

6.     กรณีที่ผู้ตายเสียชีวิตโดยไม่ได้เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล จะต้องมีผลการชันสูตรของโรงพยาบาลหรือตำรวจมาแสดง

 

ไม่มีค่าธรรมเนียมในการออกมรณบัตร

เอกสารประกอบ

services-20180206-173610-463514