ประกาศวิธีการแจ้งความประสงค์ขอใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนนอกราชอาณาจักร

ประกาศวิธีการแจ้งความประสงค์ขอใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนนอกราชอาณาจักร

วันที่นำเข้าข้อมูล 25 มี.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 27 มี.ค. 2566

| 201 view

ประกาศวิธีแจ้งความประสงค์ขอใช้สิทธิเลือกตั้ง_1

Page_2_jpeg

   ประกาศวิธีแจ้งความประสงค์ขอใช้สิทธิเลือกตั้ง_3  

Infographic_วิธีการลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร    

เอกสารประกอบ

แบบฟอร์มใบคำขอลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชจักร_ส.ส._1-7_นร.
Infographic_วิธีการลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร
FINAL_ประกาศวิธีแจ้งความประสงค์ขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาในประเทศกัมพูชา