ข้อกำหนดเพิ่มเติมสำหรับบุคคลจากบางประเทศ

ข้อกำหนดเพิ่มเติมสำหรับบุคคลจากบางประเทศ

วันที่นำเข้าข้อมูล 7 ก.ย. 2562

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 6,847 view

1. ข้อกำหนดสำหรับผู้ถือหนังสือเดินทาง: Angola, Benin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, 
    Cabo Verde, Chad, Comoros, Cote d'Ivoire, Djibouti, Eritrea, Eswatini, Ethiopia, Gabon, 
    Gambia, Guinea-Bissau, Kenya, Lesotho, Madagascar, Malawi, Mali, Mauritius, Mozambique, 
    Namibia, Niger, 
Rwanda, Senegal, Seychelles, South Africa, South Sudan, Tanzania, 
    Togo, Uganda, Zambia, Zimbabwe

ผู้สมัครที่มีถิ่นพำนักในกัมพูชาสามารถสมัครวีซ่าไทยได้ตามปกติ (ใช้เวลาดำเนินการวีซ่าอย่างน้อย 3 วันทำการ) โดยผู้สมัครควรแสดงหลักฐานถิ่นพำนัก อาทิ วีซ่ากัมพูชา ใบอนุญาติทำงานในกัมพูชา หลักฐานที่พัก สัญญาทำงาน หนังสือรับรองจากโรงเรียนหรือที่ทำงาน ตราประทับเข้า-ออกกัมพูชา ที่แสดงว่าผู้สมัครได้อยู่ในกัมพูชาเป็นเวลาส่วนใหญ่ในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา และจะเดินทางกลับมากัมพูชาหลังเดินทางไปประเทศไทยแล้ว 

ผู้สมัครที่ไม่มีถิ่นพำนักในกัมพูชา สามารถสมัครวีซ่าไทยได้ แต่จะต้องทำการตรวจสอบประวัติโดยหน่วยงานความมั่นคงของไทย และวีซ่าจะต้องได้รับการอนุญาตจากกระทรวงการต่างประเทศของไทย ซึ่งใช้เวลาดำเนินการอย่างน้อย 1 เดือน ดั้งนี้ เราขอแนะนำให้ผู้สมัครวีซ่าไปสมัครวีซ่าที่สถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลใหญ่ไทยในประเทศของตนหรือประเทศที่ตนมีถิ่นพำนัก เพื่อการดำเนินการที่รวดเร็วกว่า

2. ข้อกำหนดสำหรับผู้ถือหนังสือเดินทาง: Bangladesh, India, Nepal, Pakistan, Sri Lanka,
    Algeria, Egypt, Iran, Lebanon, Libya, Palestine, Syria, Yemen, Cameroon, 
    Central African Republic (CAR), Democratic Republic of the Congo, Republic of the Congo, 
    Equatorial Guinea, Guinea, Ghana, Liberia, Sao Tome and Principe, Sierra Leone, Somalia, Sudan

ผู้สมัครที่มีถิ่นพำนักในกัมพูชาสามารถสมัครวีซ่าไทยได้ตามปกติ (ใช้เวลาดำเนินการวีซ่าอย่างน้อย 3 วันทำการ) โดยผู้สมัครควรแสดงหลักฐานถิ่นพำนัก อาทิ วีซ่ากัมพูชา ใบอนุญาติทำงานในกัมพูชา หลักฐานที่พัก สัญญาทำงาน หนังสือรับรองจากโรงเรียนหรือที่ทำงาน ตราประทับเข้า-ออกกัมพูชา ที่แสดงว่าผู้สมัครได้อยู่ในกัมพูชาเป็นเวลาส่วนใหญ่ในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา และจะเดินทางกลับมากัมพูชาหลังเดินทางไปประเทศไทยแล้ว 

ผู้สมัครที่ไม่มีถิ่นพำนักในกัมพูชา สามารถสมัครวีซ่าไทยได้ แต่จะต้องทำการตรวจสอบประวัติโดยหน่วยงานความมั่นคงของไทย และวีซ่าจะต้องได้รับการอนุญาตจากกระทรวงการต่างประเทศของไทย ซึ่งใช้เวลาดำเนินการอย่างน้อย 1 เดือน ดั้งนี้ เราขอแนะนำให้ผู้สมัครวีซ่าไปสมัครวีซ่าที่สถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลใหญ่ไทยในประเทศของตนหรือประเทศที่ตนมีถิ่นพำนัก เพื่อการดำเนินการที่รวดเร็วกว่า

ผู้สมัครจะต้องแสดงเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้ ไม่ว่าผู้สมัครจะมีถิ่นพำนักในกัมพูชาหรือไม่

2.1 รูปถ่ายขนาด 4 x 6 ซม. จำนวน 3 รูป

2.2 บัตรโดยสารเข้า-ออกจากประเทศไทย

2.3 หนังสือรับรองจากที่ทำงานของผู้สมัคร

2.4 หลักฐานการเงิน 20,000 บาท ต่อคน หรือ 40,000 บาท ต่อครอบครัว หรือเทียบเท่าในสกุลเงินอื่น

3. ข้อกำหนดสำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางสาธารณรัฐประชาชนจีน (People's Republic of China) 

3.1 กรณีเดินทางเข้าประเทศไทยระยะสั้น ไม่เกิน 90 วัน (ท่องเที่ยว ประชุมเรื่องงาน ศึกษาระยะสั้น)

ผู้สมัครที่มีถิ่นพำนักในกัมพูชาสามารถสมัครวีซ่าไทยได้ตามปกติ (ใช้เวลาดำเนินการวีซ่าอย่างน้อย 3 วันทำการ) โดยผู้สมัครควรแสดงหลักฐานถิ่นพำนัก อาทิ วีซ่ากัมพูชา ใบอนุญาติทำงานในกัมพูชา หลักฐานที่พัก สัญญาทำงาน หนังสือรับรองจากโรงเรียนหรือที่ทำงาน ตราประทับเข้า-ออกกัมพูชา ที่แสดงว่าผู้สมัครได้อยู่ในกัมพูชาเป็นเวลาส่วนใหญ่ในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา และจะเดินทางกลับมากัมพูชาหลังเดินทางไปประเทศไทยแล้ว 

ผู้สมัครที่ไม่มีถิ่นพำนักในกัมพูชา สามารถสมัครวีซ่าไทยได้ แต่จะต้องทำการตรวจสอบประวัติโดยหน่วยงานความมั่นคงของไทย และวีซ่าจะต้องได้รับการอนุญาตจากกระทรวงการต่างประเทศของไทย ซึ่งใช้เวลาดำเนินการอย่างน้อย 1 เดือน ดั้งนี้ เราขอแนะนำให้ผู้สมัครวีซ่าไปสมัครวีซ่าที่สถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลใหญ่ไทยในประเทศของตนหรือประเทศที่ตนมีถิ่นพำนัก เพื่อการดำเนินการที่รวดเร็วกว่า

3.2 กรณีเดินทางเข้าประเทศไทยมากกว่า 90 วัน (เข้ามาทำงานระยะยาว ศึกษาในโรงเรียน/มหาวิทยาลัย อยู่กับครอบครัวไทย) จะต้องทำการตรวจสอบประวัติโดยหน่วยงานความมั่นคงของไทยทุกกรณี ไม่ว่าจะมีถิ่นพำนักอยู่ในประเทศใดก็ตาม และวีซ่าจะต้องได้รับการอนุญาตจากกระทรวงการต่างประเทศของไทย ซึ่งใช้เวลาดำเนินการอย่างน้อย 1 เดือน ดั้งนี้ เราขอแนะนำให้ผู้สมัครวีซ่าไปสมัครวีซ่าที่สถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลใหญ่ไทยในประเทศของตนหรือประเทศที่ตนมีถิ่นพำนัก เพื่อการดำเนินการที่รวดเร็วกว่า

4. ข้อกำหนดสำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางไนจีเรีย (Nigeria)

เหมือนกับข้อ 2 โดยผู้สมัครจะต้องมายื่นใบสมัครและเอกสารประกอบด้วยตนเอง

ผู้สมัครที่มีถิ่นพำนักในกัมพูชา จะต้องยื่นใบรับรองความประพฤติจากตำรวจกัมพูชา ซึ่งมีอายุไม่เกิน 6 เดือน และได้รับการแปลและรับรองการแปลโดยกระทรวงยุติธรรมของกัมพูชา

ผู้สมัครที่ไม่มีถิ่นพำนักในกัมพูชา จะต้องยื่น Certificate of Clearance ซึ่งออกโดยหน่วยงานปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติไนจีเรีย (NDLEA) ที่ผ่านการรับรองจากกระทรวงการต่างประเทศไนจีเรีย และสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูจา ทั้งนี้ ผู้สมัครจะต้องทำการตรวจสอบประวัติโดยหน่วยงานความมั่นคงของไทย และวีซ่าจะต้องได้รับการอนุญาตจากกระทรวงการต่างประเทศของไทย ซึ่งใช้เวลาดำเนินการอย่างน้อย 1 เดือน

5. ข้อกำหนดสำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางอัฟกานิสถาน เกาหลีเหนือ อิรัก (Afghanistan, Democratic People's Republic of Korea, Iraq)

ผู้สมัครทุกคน ไม่ว่ามีถิ่นพำนักในกัมพูชาหรือไม่ จะต้องทำการตรวจสอบประวัติโดยหน่วยงานความมั่นคงของไทย และวีซ่าจะต้องได้รับการอนุญาตจากกระทรวงการต่างประเทศของไทย ซึ่งใช้เวลาดำเนินการอย่างน้อย 1 เดือน

ผู้สมัครจะต้องแสดงเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้ ไม่ว่าผู้สมัครจะมีถิ่นพำนักในกัมพูชาหรือไม่

5.1 รูปถ่ายขนาด 4 x 6 ซม. จำนวน 3 รูป

5.2 บัตรโดยสารเข้า-ออกจากประเทศไทย

5.3 หนังสือรับรองจากที่ทำงานของผู้สมัคร

5.4 หลักฐานการเงิน 20,000 บาท ต่อคน หรือ 40,000 บาท ต่อครอบครัว หรือเทียบเท่าในสกุลเงินอื่น

ผู้ถือหนังสือเดินทางอัฟกานิสถาน สามารถสมัครวีซ่าไทยได้ที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอิสลามาบัต หรือสถานกงสุลใหญ่ ณ นครการาจี เพื่อการดำเนินการที่รวดเร็วขึ้น