การยื่นคำร้องขอมีหนังสือเดินทาง

การยื่นคำร้องขอมีหนังสือเดินทาง

วันที่นำเข้าข้อมูล 7 ก.ย. 2562

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 29 มิ.ย. 2566

| 17,508 view

*** โปรดนัดคิวทำหนังสือเดินทางที่ลิ้งค์นี้ คลิก!  หรือโทร 023726307-8 / 077 888 114 (เบอร์ฉุกเฉิน สอท.)
ล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วันทำการ ***

1_12

* การรับเล่มหนังสือเดินทางที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ต้องรอประมาณ 2-3 สัปดาห์ หากท่านจำเป็นต้องใช้หนังสือเดินทางเล่มใหม่ด่วน สามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่น (เช่น ญาติ/เพื่อน) รับเล่มหนังสือเดินทางแทนที่กรมการกงสุล (ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ) และจัดส่งเล่มมาให้ที่กัมพูชาด้วยตนเอง

 

เอกสารประกอบคำร้อง (ทั้งสำหรับหนังสือเดินทาง 5 ปี และ 10 ปี)

กรณีผู้บรรลุนิติภาวะแล้ว (อายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป)

  1. บัตรประจำตัวประชาชน (ยังไม่หมดอายุและไม่ถูกยกเลิก)
  2. หนังสือเดินทางเล่มเดิม หรือใบแจ้งความ (กรณีหนังสือเดินทางเล่มเดิมที่ยังมีอายุการใช้งานถูกขโมยหรือสูญหาย)

กรณีผู้เยาว์ (อายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์)

  1. บัตรประจำตัวประชาชน (ยังไม่หมดอายุและไม่ถูกยกเลิก) หรือสูติบัตร (กรณีผู้เยาว์ยังไม่เคยมีบัตรประจำตัวประชาชน)
  2. บัตรประจำตัวประชาชนของบิดาและมารดา (หากเป็นชาวต่างชาติ ให้ใช้หนังสือเดินทางแทน)
  3. หนังสือยินยอมให้ผู้เยาว์ทำหนังสือเดินทาง (คลิก) ซึ่งสามารถกรอกที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้

อนึ่ง กรณีที่ชื่อไม่ตรงกับบัตรประจำตัวประชาชนหรือสูติบัตร จะต้องใช้ใบเปลี่ยนชื่อ ใบทะเบียนสมรส/หย่า บันทึกฐานะแห่งครอบครัว ประกอบด้วย

 

หมายเหตุ 

1. กรณีผู้เยาว์นั้น บิดา มารดา และผู้เยาว์จะต้องมายื่นคำร้องด้วยตนเองที่สถานเอกอัครราชทูตฯ

     1.1 กรณีบิดาหรือมารดาหรือทั้งสองไม่สามารถมาลงนามให้ความยินยอมได้ ให้บุคคลที่ไม่สามารถมาลงนามให้ความยินยอมต่อหน้าเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ทำหนังสือยินยอมให้ผู้เยาว์เดินทางไปต่างประเทศจากที่ว่าการอำเภอ สำนักงานเขต หรือสำนักทะเบียนท้องถิ่น (กรณีที่อยู่ในไทย) หรือจากสถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลใหญ่ในพื้นที่ (กรณีที่อยู่ในต่างประเทศ)
* กรณีที่บิดาหรือมารดาให้ผู้อื่น (ที่บรรลุนิติภาวะ กล่าวคือ มีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป) เป็นผู้พาผู้เยาว์ที่มีอายุต่ำกว่า 15 ปี มายื่นคำร้องขอทำหนังสือเดินทาง ให้ทำหนังสือมอบอำนาจเพิ่มเติมจากหนังสือยินยอมฯ พร้อมบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทางของผู้รับมอบอำนาจ

     1.2 กรณีบิดามารดามิได้จดทะเบียนสมรสและผู้เยาว์อยู่ในความอุปการะของมารดา มารดาสามารถลงนามให้ความยินยอมฝ่ายเดียวได้ พร้อมกับบันทึกคำให้การรับรองการปกครองบุตร (ป.ค.14) ที่ออกโดยที่ว่าการอำเภอ สำนักงานเขต หรือสำนักทะเบียนท้องถิ่น และบัตรประจำตัวประชาชนของมารดา

     1.3 กรณีบิดามารดาจดทะเบียนหย่า บิดาหรือมารดาที่ระบุให้เป็นผู้ใช้อำนาจปกครองผู้เยาว์แต่ผู้เดียวในบันทึกการหย่าสามารถเป็นผู้ลงนามให้ความยินยอมฝ่ายเดียวได้ พร้อมบัตรประจำตัวประชาชนของบิดาหรือมารดาแล้วแต่กรณี

2. ผู้ที่สามารถยื่นคำขอมีหนังสือเดินทาง 10 ปีได้ จะต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะแล้ว (อายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป) และมีชื่อในทะเบียนบ้านแล้ว

 

ค่าธรรมเนียม

หนังสือเดินทางที่มีอายุไม่เกิน 5 ปี ฉบับละ 40 ดอลลาร์สหรัฐ
หนังสือเดินทางที่มีอายุไม่เกิน 10 ปี ฉบับละ 60 ดอลลาร์สหรัฐ