ลงทะเบียนคนไทย

สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอความร่วมมือชาวไทยที่พำนักอยูในกัมพูชาเป็นระยะเวลามากกว่า 6 เดือน ทำการลงทะเบียนคนไทย เพื่อที่สถานเอกอัครราชทูตฯ จะได้ทราบจำนวนคนไทยที่อยู่ในเขตรับผิดชอบ สามารถแจ้งข้อมูลข่าวสาร เชิญเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ และเป็นประโยชน์ในการช่วยเหลือคนไทยในกรณีฉุกเฉิน
 
ข้อมูลที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้รับแจ้งจากการลงทะเบียนจะเก็บเป็นความลับและจะไม่เผยแพร่ให้หน่วยงานหรือบุคคลอื่นทราบ หากจำเป็นต้องมีการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว สถานเอกอัครราชทูตฯ จะขออนุญาตจากผู้ลงทะเบียนก่อนทุกครั้ง
 
ลงทะเบียนกรุณาคลิก