นิติกรณ์และการรับรองเอกสาร

นิติกรณ์และการรับรองเอกสาร

วันที่นำเข้าข้อมูล 7 ก.ย. 2562

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 8 ก.ย. 2566

| 13,687 view

นิติกรณ์และการรับรองเอกสาร

 

สถานเอกอัครราชทูตฯ ให้บริการรับรองเอกสารต่าง ๆ ดังนี้

1. การรับรองเอกสารกัมพูชา

1.1 การรับรองเอกสารราชการของกัมพูชา เช่น หนังสือรับรองความประพฤติของชาวกัมพูชา ทะเบียนบ้านกัมพูชา สำเนาบัตรประชาชนของชาวกัมพูชา สำเนาหนังสือเดินทางกัมพูชา เอกสารรับรองการจ่ายภาษีกัมพูชา เป็นต้น

เอกสารราชการของกัมพูชาทั้งหมดจะต้องผ่านการแปลเป็นภาษาอังกฤษและผ่านการรับรองจากกระทรวงการต่างประเทศกัมพูชาก่อน หลังจากนั้น นำมาที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงพนมเปญ เพื่อรับรองลายมือชื่อของเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศกัมพูชา (สถานเอกอัครราชทูตฯ ไม่มีอำนาจรับรองเนื้อหา)

1.2 การรับรองหนังสือรับรองสถานภาพสมรสของชาวกัมพูชา

เนื่องจากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงพนมเปญ ได้รับแจ้งจากผู้ติดต่อบางรายว่า กระทรวงการต่างประเทศกัมพูชาปฏิเสธที่จะแปลและรับรองหนังสือรับรองสถานภาพสมรสของชาวกัมพูชา สถานเอกอัครราชทูตฯ จึงอนุโลมให้นำหนังสือรับรองสถานภาพสมรสของชาวกัมพูชาไปแปลและรับรองที่บริษัท Notary Public และนำมาที่สถานเอกอัครราชทูตฯ เพื่อรับรองลายมือชื่อของ Notary Public (สถานเอกอัครราชทูตฯ ไม่มีอำนาจรับรองเนื้อหา)

บริษัท Notary Public ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ สามารถรับรองได้ (เฉพาะหนังสือรับรองสถานภาพสมรสของชาวกัมพูชาเท่านั้น)
1.2.1  Nitei Nitron Notary Public
1.2.2  HBS Notary Public
1.2.3  S.K.Y. Notary Public

 

2. การรับรองเอกสารไทย

2.1 การรับรองคำแปลเอกสารราชการของไทย เช่น หนังสือรับรองสถานภาพสมรสของชาวไทย หนังสือรับรองความประพฤติของชาวไทย ทะเบียนบ้านไทย เป็นต้น

เอกสารราชการของไทยทั้งหมดจะต้องผ่านการแปลและรับรองจากกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศไทยก่อน หลังจากนั้น นำมาที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงพนมเปญ เพื่อรับรองลายมือชื่อของเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศไทย (สถานเอกอัครราชทูตฯ ไม่มีอำนาจรับรองเนื้อหา)

2.2 การรับรองสำเนาถูกต้องของหนังสือเดินทางไทยหรือบัตรประชาชนไทย

สามารถนำเอกสารต้นฉบับและสำเนามารับรองได้ที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงพนมเปญ

2.3 การแปลและรับรองใบขับขี่ไทยเพื่อนำไปทำใบขับขี่กัมพูชา

หากท่านถือใบขับขี่ไทยรุ่นใหม่ (แบบพลาสติก ซึ่งมีรายละเอียดผู้ถือเป็นภาษาอังกฤษ) สถานเอกอัครราชทูตฯ จะทำการรับรองสำเนาถูกต้อง

หากท่านถือใบขับขี่ไทยรุ่นเก่า (แบบกระดาษ ซึ่งไม่มีรายละเอียดผู้ถือเป็นภาษาอังกฤษ) สถานเอกอัครราชทูตฯ จะแปลและรับรองว่า สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้เห็นคำแปลดังกล่าว

2.4 การรับรองลายมือชื่อในหนังสือยืนยอมให้บุตรทำหนังสือเดินทางหรือหนังสือมอบอำนาจ

สถานเอกอัครราชทูตฯ จะรับรองลายมือชื่อ โดยเจ้าตัวต้องมาเซ็นชื่อต่อหน้าเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ พร้อมเอกสารประจำตัว (บัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทาง)

 

เอกสารประกอบการยื่นคำร้อง

1. คำร้อง (สามารถกรอกได้ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ)
2. บัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทาง และสำเนา
3. เอกสารที่ประสงค์ให้รับรอง

ค่าธรรมเนียมการรับรองเอกสารฉบับละ 10 ดอลลาร์สหรัฐและ 20,000 เรียล ใช้เวลา 3 วันทำการ