ประกาศสถานเอกอัครราชทูตฯ

การจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗

19 ก.ค. 2567

ประกาศราคากลาง โครงการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง 6,000 ลิตร

15 ก.ค. 2567

ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อจ้าง การเช่าที่ทำการชั่วคราว สกญ. ณ เมืองเสียมราฐ

12 ก.ค. 2567

ประกาศราคากลางการเช่าที่ทำการชั่วคราวของ สกญ. ณ เมืองเสียมราฐ

12 ก.ค. 2567

การเปลี่ยนแปลงระยะเวลาสำหรับการพิจารณาตรวจลงตรา

5 ก.ค. 2567

ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง รถยนต์โดยสารส่วนกลาง สกญ. ณ เมืองเสียมราฐ

5 ก.ค. 2567

ประกาศราคากลาง การจัดซื้อรถยนต์โดยสารส่วนกลาง สกญ. ณ เมืองเสียมราฐ

5 ก.ค. 2567

ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง

4 ก.ค. 2567

ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างโครงการงานปรับปรุงซ่อมแซมพื้นที่ต้อนรับผู้มาติดต่อฯ

4 ก.ค. 2567