ประกาศสถานเอกอัครราชทูตฯ

ประกาศผลการพิจารณางานปรับปรุงซ่อมแซมทำเนียบเอกอัครราชทูตฯ

6 ม.ค. 2565

ประกาศราคากลาง งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารทำเนียบเอกอัครราชทูต

22 ธ.ค. 2564

ประกาศผลการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 9,000 ลิตร

21 ธ.ค. 2564

ประกาศราคากลาง โครงการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 9,000 ลิตร

9 ธ.ค. 2564

ประกาศราคากลางงานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ทำการฯ และทำเนียบ เอกอัครราชทูต ณ กรุงพนมเปญ

2 พ.ย. 2564

ประกาศผลโครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการสาขาพืชศาสตร์ ณ สถาบันเทคโนโลยีกำปงเฌอเตียล

12 ต.ค. 2564

ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการสาขาพืชศาสตร์

11 ต.ค. 2564

ประกาศราคากลางงานจ้างลูกจ้างเหมาบริการฝ่ายกงสุล

7 ต.ค. 2564

ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจัดหาครุภัณฑ์โสตทัศนูปกรณ์

30 ก.ย. 2564