ประกาศสถานเอกอัครราชทูตฯ

ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อรับการคัดเลือกตำแหน่งลูกจ้างโครงการจ้างเหมาบริการเอกชนปฏิบัติงาน

10 มี.ค. 2566

ประกาศราคากลาง

13 ก.พ. 2566

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงพนมเปญ เรื่องรับสมัครลูกจ้างโครงการจ้างเหมาบริการเอกชนปฏิบัติงานผู้ช่วยประสานโครงการความร่วมมือเพื่อการพัฒนา

13 ก.พ. 2566

ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง

19 ม.ค. 2566

ประกาศราคากลาง โครงการงานซ่อมแซมปรับปรุงอาคารจำนวน ๖ รายการ ของสถาบันเทคโนโลยีกำปงเฌอเตียล

9 ม.ค. 2566

ประกาศวันหยุดสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงพนมเปญ ประจำปี 2566

20 ธ.ค. 2565

ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 9,000 ลิตร

22 พ.ย. 2565

ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 9,000 ลิตร

18 พ.ย. 2565

ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ระบบโสตทัศนูปกรณ์

16 พ.ย. 2565