ประกาศสถานเอกอัครราชทูตฯ

ประกาศราคากลางโครงการจัดหาบริษัทควบคุมงานก่อสร้างศูนย์แรกรับเหยื่อการค้ามนุษย์ฯ

1 ก.ค. 2565

ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างศูนย์แรกรับเหยื่อการค้ามนุษย์และกลุ่มเสี่ยงในปอยเปต จังหวัดบันเตียเมียนเจย

26 พ.ค. 2565

ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ ณ สถาบันเทคโนโลยีกำปงเฌอเตียล

25 พ.ค. 2565

ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างการเช่าห้องประชุมแบบ Meeting Package ภายใต้โครงการความร่วมมือเพื่อการพัฒนาสะเต็มศึกษาไทย - กัมพูชา

23 พ.ค. 2565

ประกาศราคากลางโครงการเช่าห้องประชุมแบบ Meeting Package ภายใต้โครงการความร่วมมือเพื่อการพัฒนาสะเต็มศึกษาไทย - กัมพูชา

23 พ.ค. 2565

ประกาศราคากลางโครงการงานปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ ณ สถาบันเทคโนโลยีกำปงเฌอเตียล

17 พ.ค. 2565

ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง 9,000 ลิตร

12 พ.ค. 2565

ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง 9,000 ลิตร

9 พ.ค. 2565

ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจ้างเหมาบริการเอกชนปฏิบัติงานผู้ช่วยประสานงานโครงการความร่วมมือเพื่อการพัฒนา

1 เม.ย. 2565