ประกาศสถานเอกอัครราชทูตฯ

ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างอาคารอำนวยการขนาด 2 ชั้น จำนวน 1 หลัง ณ สถาบันเทคโนโลยีกำปงสปือ

15 มิ.ย. 2564

ประกาศราคากลาง โครงการจ้างเหมาบริการดูแลระบบสารสนเทศและต่อลิขสิทธิ์โปรแกรม

11 มิ.ย. 2564

ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมและจัดซื้อครุภัณฑ์

2 มิ.ย. 2564

ประกาศผลโครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารของสถาบันเทคโนโลยีกำปงสปือ

31 พ.ค. 2564

ประกาศราคากลาง โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารของสถาบันเทคโนโลยีกำปงสปือ

25 พ.ค. 2564

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารอำนวยการขนาด 2 ชั้น จำนวน 1 หลัง ณ สถาบันเทคโนโลยีกำปงสปือ

23 ก.พ. 2564

ตารางแสดงราคากลางโครงการจัดกิจกรรมเพื่อสนับสนุนการพัฒนาสังคมและชุมชนร่วมกับภาคเอกชนไทย

16 ก.พ. 2564

ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าระยะที่ 1 ณ สถาบันเทคโนโลยีกำปงสปือ

16 ก.พ. 2564

ประกาศผลการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 9,000 ลิตร

8 ก.พ. 2564