ประกาศสถานเอกอัครราชทูตฯ

ประกาศราคากลาง โครงการคุ้มครองดูและและส่งเสริมความเข้มแข็งชุมชนไทยในกัมพูชา

24 ก.ย. 2563

ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างการดูแลทำความสะอาด การรักษาความปลอดภัย และการกำจัดปลวก อาคารที่ทำการและทำเนียบฯ

24 ก.ย. 2563

ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง การจ้างลูกจ้างตำแหน่งเสมียนและล่าม สถานะวันที่ 11 กันยายน 2563

11 ก.ย. 2563

ประกาศราคากลางโครงการจ้างลูกจ้างเหมาบริการงบดำเนินงานการกงสุล (13%) ประจำปีงบประมาณ 2564

4 ก.ย. 2563

ประกาศราคากลางโครงการค่าจัดจ้างทำบทความ 5 บทความ ในโอกาสครบรอบ 70 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-กัมพูชา

28 ส.ค. 2563

ประกาศราคากลางบำรุงรักษาอาคารและสิ่งปลูกสร้างในต่างประเทศ

26 ส.ค. 2563

ประกาศผลการพิจารณา การจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง (High Speed Diesel)จำนวน 9,000 ลิตร ภายใต้โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา ด้านการศึกษา

11 ส.ค. 2563

ประกาศราคากลาง โครงการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง (High Speed Diesel) จำนวน 9,000 ลิตร ภายใต้โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา ด้านการศึกษา

5 ส.ค. 2563

ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงพนมเปญ ปีงบประมาณ 2562/2563 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารฝึกปฏิบัติงาน จำนวน 2 หลัง ณ สถาบันเทคโนโลยีกำปงเฌอเตียล ภายใต้โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา ด้านการศึกษา

22 มิ.ย. 2563