การขอเดินทางเข้าไทยสำหรับชาวต่างชาติ

การเดินทางเข้าไทยสำหรับคนต่างชาติในช่วง COVID-19

1. ประเภทของคนต่างชาติที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้าไทยได้จากกัมพูชา

2. เอกสารที่คนต่างชาติต้องแสดงที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองสำหรับการเดินทางเข้าไทย

3. การขอรับ COE และวีซ่า

4. ข้อมูลเพิ่มเติม