การช่วยเหลือคนไทยในกรณีฉุกเฉิน

การช่วยเหลือคนไทยในกรณีฉุกเฉิน

27 พ.ค. 2563

กรณีเหตุจำเป็นเร่งด่วน เช่น คนไทยถูกลักพาตัว ประสบอุบัติเหตุ ถูกขโมยหนังสือเดินทาง เป็นต้น

โปรดติดต่อสายฉุกเฉินสถานเอกอัครราชทูตฯ +85577 888 114 หรือ Call Center 24 ชั่วโมง กรมการกงสุล +6625728442

 

กรณีสอบถามข้อมูลทั่วไป (อาทิ การทำหนังสือเดินทาง การทำสูติบัตร มรณบัตร ทะเบียนสมรส ทะเบียนหย่า การรับรองเอกสาร วีซ่าไทยสำหรับชาวต่างชาติ)

โทรศัพท์ +85523 726 307-8

Email: thaiembassy.pnh@mfa.mail.go.th

Line ID: @053lyyej

เวลาทำการ: จันทร์ - ศุกร์ ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. (ยกเว้นวันหยุดราชการ)