คำถามที่พบบ่อยในช่วงสถานการณ์ COVID-19

คำถามที่พบบ่อยในช่วงสถานการณ์ COVID-19

27 มี.ค. 2563

11,849 view

1. การเดินทางกลับไทยของคนไทย

1.1 เอกสารที่คนไทยที่ประสงค์เดินทางกลับไทยต้องแสดงต่อด่าน ได้แก่ (1) หนังสือรับรองจากสถานเอกอัครราชทูตฯ และ (2) ใบรับรองแพทย์ fit to travel

(1) หนังสือรับรองจากสถานเอกอัครราชทูตฯ

คนไทยที่ต้องการเดินทางกลับไทยทางบก ต้องลงทะเบียนที่ dcaregistration.mfa.go.th ล่วงหน้า 3-14 วันก่อนการเดินทาง

ผู้ที่ลงทะเบียนสำเร็จจะได้รับเลข 6 หลัก เพื่อตรวจสอบสถานะการออกหนังสือรับรอง (ลิงค์เดิม กด “ตรวจสอบผล”) โดยสถานเอกอัครราชทูตฯ จะอนุมัติ/ปฏิเสธคำร้องภายใน 24 ชั่วโมงหลังการลงทะเบียน

หากได้รับอนุมัติ สามารถดาวน์โหลดหนังสือรับรองจากระบบลงทะเบียนได้โดยตรง และพิมพ์ออกมาเพื่อเซ็นชื่อยินยอมกักตัวและนำไปแสดงที่ด่าน

หากมีปัญหาในการลงทะเบียน โปรดติดต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ ทางไลน์ที่ thaiphnompenh หรือทางอีเมล์ thaiembassy.pnh@mfa.mail.go.th

ท่านจะต้องเดินทางกลับไทยตามวันที่ระบุในหนังสือรับรอง (ด่านเปิดทำการทุกวัน ระหว่าง 06.00-12.00 น.) โดยหากต้องการเปลี่ยนวันเดินทาง จะต้องแจ้งให้สถานเอกอัครราชทูตฯ ยกเลิกหนังสือรับรองฉบับเดิมก่อน เพื่อลงทะเบียนใหม่

(2) ใบรับรองแพทย์ fit to travel

ท่านสามารถขอใบรับรองแพทย์ fit to travel (มีสุขภาพเหมาะสมสำหรับการเดินทาง) ได้จากโรงพยาบาลหรือคลินิกในกัมพูชาได้ ค่าใช้จ่ายประมาณ 30 ดอลลาร์สหรัฐ คนไทยไม่จำเป็นต้องตรวจโรค COVID-19

กรณีเดินทางกลับไทยทางด่านปอยเปต-บ้านคลองลึก จังหวัดสระแก้วได้ประสานงานให้มีแพทย์ตรวจสุขภาพและออกใบรับรองแพทย์ให้ที่ด่าน ค่าใช้จ่าย 100 บาท

กรณีเดินทางกลับไทยทางด่านเกาะกง-บ้านหาดเล็ก ตม. กัมพูชาเรียกดูหนังสือรับรองจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเกาะกง ราคา 30 ดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งใช้เป็นใบรับรองแพทย์ fit to travel ได้

1.2 การกักตัว

การกักตัวขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการของแต่ละจังหวัดชายแดน โดยในภาพรวม จะทำการกักตัว 14 วัน ในสถานที่ที่จังหวัดชายแดนจัดไว้ให้ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

หากมีความต้องการพิเศษเกี่ยวกับการกักตัว โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ในพื้นที่

กรณีผู้ป่วย โปรดระบุข้อมูลความเจ็บป่วยในระบบลงทะเบียน (ช่องที่ให้กรอกโรคประจำตัว/โรคเรื้อรัง) และเมื่อเดินทางถึงไทยแล้ว หากแพทย์ที่ฝั่งไทยเห็นชอบ สามารถเดินทางไปโรงพยาบาลได้ โดยถือเป็นการกักตัวที่โรงพยาบาล

 

2. วีซ่ากัมพูชาสำหรับผู้ที่อยู่ในกัมพูชาในปัจจุบัน

2.1 การต่ออายุวีซ่า/การเสียค่าปรับกรณีอยู่เกิน

ตามประกาศกระทรวงการต่างประเทศกัมพูชา ลงวันที่ 3 เมษายน 2563 ผู้ที่เข้ามาในกัมพูชาโดยวีซ่าท่องเที่ยว (รหัส T อายุ 30 วัน) หรือการยกเว้นวีซ่า 14 วัน ที่เดินทางมายังกัมพูชาหลังวันที่ 1 มกราคม 2563 จะได้รับการต่ออายุวีซ่าโดยอัตโนมัติและยกเว้นค่าปรับกรณีอยู่เกิน (Overstay) ไปจนกว่าจะสามารถเดินทางออกจากกัมพูชาได้ ทั้งนี้ ประกาศดังกล่าวมีผลจนกว่าจะมีประกาศเป็นอื่น ดังนั้น หากไม่ต้องการเสี่ยงต่อการเสียค่าปรับกรณีฝ่ายกัมพูชายกเลิกประกาศข้างต้น (ซึ่งอาจยกเลิกได้ทุกเมื่อ) ควรเดินทางกลับไทยในโอกาสแรก

ผู้ถือวีซ่าทำงาน (รหัส E) ต้องต่อวีซ่า มิเช่นนั้นจะต้องเสียค่าปรับ (วันละ 10 ดอลลาร์สหรัฐ)

การต่อวีซ่ากัมพูชาจะต้องใช้หนังสือเดินทางที่มีอายุเหลืออย่างน้อย 1 ปี หากหนังสือเดินทางเหลืออายุไม่ถึง 1 ปี สามารถนัดเข้ามาทำหนังสือเดินทางใหม่ได้ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ

2.2 การลงทะเบียนในระบบ FPCS สำหรับผู้ประสงค์จะต่อวีซ่ากัมพูชาหลังวันที่ 1 กรกฎาคม 2563

ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป ตม. กัมพูชา จะไม่ต่ออายุวีซ่าให้กับชาวต่างชาติที่ไม่มีรายชื่ออยู่ในระบบบริหารชาวต่างชาติในราชอาณาจักรกัมพูชา (FPCS) ดังนั้น คนไทยทุกคนที่ประสงค์จะต่อวีซ่ากัมพูชาหลังวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ต้องลงทะเบียนในระบบ FPCS โดยสามารถดาวน์โหลดระบบ FPCS เพื่อลงทะเบียนด้วยการค้นหา “FPCS – GDI” ใน App Store หรือ Google Play Store

การสาธิตการลงทะเบียนโดย ตม. กัมพูชา

หากมีปัญหาหรือคำถามในการลงทะเบียนในระบบ FPCS โปรดขอความช่วยเหลือในการลงทะเบียนจากเจ้าของบ้าน นายจ้าง หรือตำรวจกัมพูชาในท้องที่

 

3. การเดินทางเข้ากัมพูชาจากต่างประเทศ

หมายเหตุ ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ทราบล่าสุดจากประกาศของรัฐบาลกัมพูชาและการสอบถามกระทรวงการต่างประเทศกัมพูชา สถานเอกอัครราชทูตกัมพูชาประจำประเทศไทย สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองกัมพูชา และแหล่งข้อมูลอื่น ๆ ซึ่งข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ นอกจากนี้ ข้อกำหนดเรื่องการเดินทางเข้ากัมพูชาเป็นอำนาจการตัดสินใจของฝ่ายกัมพูชา ดังนั้น หากท่านต้องการทราบข้อมูลสถานะล่าสุดหรือมีคำถามเพิ่มเติม โปรดติดต่อสถานเอกอัครราชทูตกัมพูชาที่กรุงเทพฯ (ช่องทางติดต่อ โทร. 029575851-2 หรือ 0928050561 อีเมล์ camemb.tha@mfaic.gov.kh หรือเฟสบุค Royal Embassy of Cambodia in Bangkok)

ข้อกำหนดเรื่องการเดินทางเข้ากัมพูชาในปัจจุบัน ได้แก่

(1) ต้องขอวีซ่าหรือมีวีซ่าอยู่แล้วทุกกรณี ซึ่งต้องเป็นวีซ่าทำงาน (E) วีซ่าคนเชื้อสายกัมพูชา (K) วีซ่าอัธยาศัยไมตรี (C) วีซ่าการทูต (A) หรือวีซ่าราชการ (B) เท่านั้น ไม่สามารถเข้ากัมพูชาโดยการยกเว้นวีซ่า 14 วัน วีซ่าท่องเที่ยว (T) e-visa หรือ visa on arrival ได้

(2) ต้องมีผลตรวจว่าไม่เป็นโรค COVID-19 แบบ RT-PCR ภายใน 72 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง

(3) ต้องมีประกันสุขภาพที่มีวงเงินคุ้มครองกรณีเจ็บป่วยอย่างน้อย 50,000 ดอลลาร์สหรัฐ จากบริษัทประกันที่จดทะเบียนถูกต้องในกัมพูชา (ซื้อได้จาก FORTE)

 

3.1 การเดินทางเข้ากัมพูชาทางอากาศ

ผู้ที่เดินทางเข้ากัมพูชาทางเครื่องบินทุกคน เมื่อเดินทางถึงจะต้องวางเงินมัดจำ 2,000 ดอลลาร์สหรัฐ/คน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการตรวจหาเชื้อ COVID-19 การกักตัว การเดินทางจากสนามบินไปยังสถานที่กักตัว ฯลฯ หลังจากนั้น จะต้องรอผลการตรวจ COVID-19 เป็นเวลา 1-2 วันในพื้นที่ที่รัฐบาลกัมพูชากำหนด โดยหากพบว่ามีผู้เดินทางในเที่ยวบินติดเชื้อ ผู้เดินทางทุกคนในเที่ยวบินเดียวกันจะถูกกักตัว 14 วัน ในพื้นที่ที่รัฐบาลกัมพูชากำหนด (state quarantine) แต่หากไม่พบผู้ติดเชื้อ ผู้เดินทางทุกคนจะต้องทำการกักตัว 14 วัน ในที่พักของตนเอง (self-quarantine) โดยจะมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขกัมพูชาหรือเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นเข้ามาตรวจสอบการกักตัวเป็นระยะ ๆ เมื่อถึงวันที่ 13 ของการกักตัว จะต้องตรวจโรค COVID-19 เป็นครั้งที่สองด้วย

 

3.2 การเดินทางเข้ากัมพูชาทางบก

ในหลักการ กัมพูชายังไม่อนุญาตให้ชาวต่างชาติเดินทางเข้ากัมพูชาทางบก ยกเว้นขอความอนุเคราะห์ทางการกัมพูชาเป็นกรณีพิเศษ ทั้งนี้ แม้ว่าไทยจะไม่ได้ห้ามคนไทยเดินทางออกจากไทย แต่ด่านฝั่งไทยจะไม่อนุญาตให้คนไทยเดินทางออกจากไทยหากไม่ได้รับการยืนยันจากด่านฝั่งกัมพูชาว่าคนไทยดังกล่าวสามารถเดินทางเข้ากัมพูชาได้

 

4. การเดินทางเข้าไทยสำหรับชาวต่างชาติ

ปัจจุบัน ชาวต่างชาติที่สามารถขอเดินทางเข้าไทยได้ ได้แก่

  1. ชาวต่างชาติที่จำเป็นต้องไปรักษาพยาบาลและผู้ติดตามไม่เกิน 3 คน ซึ่งต้องเป็นบิดา มารดา คู่สมรส หรือบุตรเท่านั้น และต้องไม่เป็นกรณีเข้าไทยเพื่อการรักษาพยาบาลโรค COVID-19
  2. บุคคลในคณะทูตหรือกงสุล องค์การระหว่างประเทศ และครอบครัว
  3. ชาวต่างชาติที่มีคู่สมรสตามกฎหมาย บิดา มารดา หรือบุตร เป็นบุคคลสัญชาติไทย
  4. ชาวต่างชาติที่มีใบสำคัญถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรไทย
  5. ชาวต่างชาติซึ่งมีใบอนุญาตทำงานหรือได้รับอนุญาตให้เข้ามาทำงานในไทย และคู่สมรส/บุตร
  6. ชาวต่างชาติที่เป็นนักเรียนหรือนักศึกษาของสถานศึกษาในไทยที่ทางการไทยรับรอง ตลอดจนบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง
  7. ชาวต่างชาติที่มีวีซ่า Non Immigrant รหัส O-X และ O-A
  8. วีซ่าท่องเที่ยวประเภทพิเศษ (Special Tourist Visa: STV)
  9. วีซ่าท่องเที่ยว (Tourist Visa: TR)
  10. วีซ่าคนอยู่ชั่วคราวเพื่อการติดต่อหรือประกอบธุรกิจ (Non-Immigrant "B" Visa)

ชาวต่างชาติที่สามารถขอเดินทางเข้าไทยได้ทุกประเภทจะต้องขอรับหนังสือรับรองการเดินทางเข้าประเทศไทย (Certificate of Entry: COE) และขอรับวีซ่า (กรณียังไม่มีวีซ่า) ก่อนการเดินทางเข้าไทย โดยศึกษารายละเอียดข้อมูลขั้นตอนและเอกสารประกอบการขอรับ COE และวีซ่าของแต่ละประเภท ศึกษาได้จาก https://phnompenh.thaiembassy.org/th/page/%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%8B%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%8A?menu=5f4c5f3013d0fd3b54181412

การเดินทางเข้าไทยทางบกต้องเป็นกรณีผู้ป่วยเท่านั้น กรณีอื่น ๆ ไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าไทยทางบก โดยเข้าไทยได้ทางอากาศเท่านั้น

ปัจจุบัน ชาวต่างชาติที่ยังไม่สามารถเดินทางเข้าไทยได้ประกอบด้วยนักท่องเที่ยว ผู้เดินทางผ่าน แรงงานและครอบครัว ผู้ถือวีซ่าใช้ชีวิตบั้นปลาย ผู้ถือ Thailand Privilege Card (Elite Card) อาสาสมัคร พระและผู้ปฏิบัติกิจทางศาสนา นักเรียนในโรงเรียนนอกระบบ (อาทิ โรงเรียนสอนภาษา โรงเรียนสอนดำน้ำ โรงเรียนสอนมวย)