เอกอัครราชทูตเข้าเยี่ยมอำลารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและความร่วมมือระหว่างประเทศกัมพูชา

เอกอัครราชทูตเข้าเยี่ยมอำลารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและความร่วมมือระหว่างประเทศกัมพูชา

วันที่นำเข้าข้อมูล 6 ก.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 6 ก.ย. 2565

| 525 view
เมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๕ นายปัญญรักษ์ พูลทรัพย์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงพนมเปญ ได้เข้าเยี่ยมอำลานายปรัก สุคน รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและความร่วมมือระหว่างประเทศกัมพูชา ในโอกาสที่จะครบวาระการปฏิบัติหน้าที่เอกอัครราชทูตฯ โดยทั้งสองฝ่ายได้หารือกันเกี่ยวกับความสำเร็จในการส่งเสริมความสัมพันธ์ทวิภาคีเพื่อผลประโยชน์ของประชาชนทั้งสองประเทศ ทั้งด้านการเมืองความมั่นคง เศรษฐกิจ การศึกษา การแก้ไขปัญหาข้ามพรมแดน การแก้ไขปัญหาในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 การสนับสนุนบทบาทประธานอาเซียนของกัมพูชา รวมทั้งประเด็นระหว่างประเทศที่สำคัญอื่น ๆ
 
อนึ่ง ในโอกาสนี้ รัฐบาลกัมพูชาได้มอบเครื่องอิสริยาภรณ์ตระกูลสหไมตรีแก่เอกอัครราชทูตฯ สำหรับการอุทิศตนเพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ทางการทูต การเมือง และเศรษฐกิจระหว่างกัมพูชากับไทยอีกด้วย โดยเอกอัครราชทูตฯ ได้กล่าวตอบรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและความร่วมมือระหว่างประเทศกัมพูชาว่า เป็นเกียรติยิ่งที่ได้รับเครื่องอิสริยาภรณ์ดังกล่าวจากรัฐบาลกัมพูชา แต่เป็นการรับในนามทีมประเทศไทยและชุมชนไทยในกัมพูชา เนื่องจากเอกอัครราชทูตฯ ไม่สามารถปฏิบัติภารกิจได้ตามลำพัง หากแต่ทีมประเทศไทย ซึ่งประกอบด้วยนักการทูตจากสถานเอกอัครราชทูตและ ๗ สำนักงาน ได้ทำงานร่วมกันเป็นทีมเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ทวิภาคี ส่วนชุมชนไทยในกัมพูชาได้มีบทบาทต่าง ๆ กันไป โดยเฉพาะในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 นั้น ภาคเอกชนไทยได้สนับสนุนเงิน ยารักษาโรค อาหาร และเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่าง ๆ เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงในกัมพูชา

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ