มาตรการการเดินทางเข้าประเทศไทย

มาตรการการเดินทางเข้าประเทศไทย

วันที่นำเข้าข้อมูล 21 ก.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 21 ก.ย. 2565

| 3,146 view

มาตรการการเดินทางเข้าประเทศไทย

 

1. การเดินทางกลับไทยของคนไทย

 

1.1 การเดินทางกลับไทยทางบกและทางอากาศ

จุดผ่านแดนถาวรทางบกที่เปิดให้คนไทยและชาวต่างชาติเดินทางเข้าประเทศไทยทางบก มีทั้งหมด 7 ด่าน ดังนี้

  1. ด่านคลองลึก จ. สระแก้ว
  2. ด่านบ้านเขาดิน จ. สระแก้ว
  3. ด่านบ้านผักกาด จ.จันทบุรี
  4. ด่านบ้านแหลม จ. จันทบุรี
  5. ด่านบ้านหาดเล็ก จ. ตราด
  6. ด่านช่องจอม จ. สุรินทร์ 
  7. ด่านช่องสะงำ จ. ศรีสะเกษ 

การเดินทางเข้าประเทศไทยทั้งทางบกและทางอากาศ แบ่งออกได้ ดังนี้

ผู้เดินทางที่มีสัญชาติไทยและชาวต่างชาติ ใช้หนังสือเดินทาง และเอกสารรับรองการได้รับวัคซีน โดยสามารถเดินทางเข้าประเทศได้ตามปกติ ไม่ต้องเข้ารับการกักตัวและไม่ต้องตรวจหาเชื้อโควิด-19 ทั้งนี้หากเป็นผู้ที่ไม่ได้รับวัคซีนหรือรับวัคซีนไม่ครบ ให้แสดงผลตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR หรือ Professional ATK ที่ออกภายใน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทาง (ยกเว้นเด็กอายุต่ำกว่า 6 ปีที่เดินทางพร้อมผู้ปกครอง)

  

สำหรับผู้เดินทางที่มีอายุน้อยกว่า 18 ปี

ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 5 ปีแต่น้อยกว่า 18 ปี เดินทางคนเดียว ต้องได้รับวัคซีนตามข้อกำหนดอย่างน้อย 1 เข็มอย่างน้อย 14 วันก่อนเดินทาง

- ผู้ที่มีอายุน้อยกว่า 18 ปี เดินทางพร้อมผู้ปกครอง ไม่ต้องได้รับวัคซีนและสามารถเข้าประเทศได้ตามผู้ปกครอง

- ผู้ที่อายุ 18 ปีขึ้นไป ต้องได้รับวัคซีนตามข้อกำหนดตามจำนวนโดสที่แนะนำโดยผู้ผลิต อย่างน้อย 14 วันก่อนเดินทาง

- กรณีเคยติดเชื้อโควิด-19 หากได้รับวัคซีน 1 เข็มหลังหายป่วย ถือว่าได้รับวัคซีนครบ ทั้งนี้ หากเคยได้รับวัคซีนครบก่อนติดเชื้อโควิด-19 ให้ถือว่าได้รับวัคซีนครบตามเดิ

Thai_vaccine

 

 

2. วีซ่ากัมพูชาสำหรับผู้ที่อยู่ในกัมพูชาในปัจจุบัน

 

2.1 การต่ออายุวีซ่า/การเสียค่าปรับกรณีอยู่เกิน

การต่ออายุวีซ่า/เปลี่ยนประเภทวีซ่า เป็นอำนาจของ ตม. กัมพูชา ไม่เกี่ยวข้องกับสถานเอกอัครราชทูต โปรดติดต่อ ตม. กัมพูชา หรือบริษัทนายหน้า (agent) รับต่อวีซ่าโดยตรง

ผู้ที่อยู่เกินอายุวีซ่า (overstay) จะต้องเสียค่าปรับ (10 ดอลลาร์สหรัฐ สำหรับทุก 1 วันที่อยู่เกิน) แต่หากพำนักเกินสิทธิ์นาน ๆ อัตราค่าปรับก็จะสูงขึ้นและจะมีบทลงโทษอย่างอื่น เช่น การขึ้นบัญชีดำไม่ให้เข้าประเทศในอนาคตด้วย (เป็นดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ ตม. กัมพูชา)

การต่อวีซ่ากัมพูชาจะต้องใช้หนังสือเดินทางที่มีอายุเหลืออย่างน้อย 1 ปี หากหนังสือเดินทางเหลืออายุไม่ถึง 1 ปี สามารถนัดเข้ามาทำเล่มใหม่ได้ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ (คลิก)

 

2.2 การลงทะเบียนในระบบ FPCS สำหรับผู้ประสงค์จะต่อวีซ่ากัมพูชาหลังวันที่ 1 กรกฎาคม 2563

ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป ตม. กัมพูชา จะไม่ต่ออายุวีซ่าให้กับชาวต่างชาติที่ไม่มีรายชื่ออยู่ในระบบบริหารชาวต่างชาติในราชอาณาจักรกัมพูชา (FPCS) ดังนั้น คนไทยทุกคนที่ประสงค์จะต่อวีซ่ากัมพูชาหลังวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ต้องลงทะเบียนในระบบ FPCS โดยสามารถดาวน์โหลดระบบ FPCS เพื่อลงทะเบียนด้วยการค้นหา “FPCS – GDI” ใน App Store หรือ Google Play Store

ดูการสาธิตการลงทะเบียนโดย ตม. กัมพูชา (คลิก)

หากมีปัญหาหรือคำถามในการลงทะเบียนในระบบ FPCS โปรดขอความช่วยเหลือในการลงทะเบียนจากเจ้าของบ้าน นายจ้าง หรือตำรวจกัมพูชาในท้องที่

 

3. การเดินทางเข้ากัมพูชาจากต่างประเทศ

 

หมายเหตุ ข้อมูลด้านล่างนี้เป็นข้อมูลที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ทราบล่าสุดจากประกาศของรัฐบาลกัมพูชาและการสอบถามกระทรวงการต่างประเทศกัมพูชา สถานเอกอัครราชทูตกัมพูชาประจำประเทศไทย สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองกัมพูชา และแหล่งข้อมูลอื่น ๆ ซึ่งข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ข้อกำหนดเรื่องการเดินทางเข้ากัมพูชาเป็นอำนาจการตัดสินใจของฝ่ายกัมพูชา ดังนั้น หากท่านต้องการทราบข้อมูลสถานะล่าสุดหรือมีคำถามเพิ่มเติม โปรดติดต่อสถานเอกอัครราชทูตกัมพูชาประจำประเทศไทย (ช่องทางติดต่อ โทร. 029575851-2 หรือ 0928050561 อีเมล์ [email protected] หรือเฟสบุค Royal Embassy of Cambodia in Bangkok)

ข้อกำหนดเรื่องการเดินทางเข้ากัมพูชาในปัจจุบัน ได้แก่

3.1 ผู้โดยสารที่ได้ฉีดวัคซีน COVID-19 ครบถ้วนและเดินทางเข้ากัมพูชา ทางอากาศ ทางน้ำ และทางบก จะต้องแสดงบัตรหรือใบรับรองการฉีดวัคซีน COVID-19 ซึ่งระบุข้อมูลเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนพื้นฐานครบถ้วน ไม่ต้องตรวจหาเชื้อ COVID-19 ก่อนเดินทาง เมื่อเดินทางมาถึงกัมพูชาแล้ว ไม่ต้องตรวจหาเชื้อ COVID-19 และไม่ต้องกักตัว 

ทั้งนี้ สายการบินที่เดินทางเข้ากัมพูชาอาจมีมาตรการเพิ่มเติมจากมาตรการของรัฐบาลกัมพูชา (อาทิ ยังกำหนดให้ต้องตรวจหาเชื้อ COVID-19 ก่อนเดินทาง) ซึ่งเป็นสิทธิ์ของสายการบินที่จะกำหนดมาตรการได้ ผู้เดินทางควรตรวจสอบกับสายการบินก่อนเดินทาง

3.2 สำหรับผู้โดยสารที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีน COVID-19 ตรวจ ATK ที่สนามบิน 

เด็กอายุไม่เกิน 18 ปี ที่ยังไม่ได้รับวัคซีน หากเดินทางพร้อมกับผู้ปกครองที่ได้รับวัคซีนครบถ้วน จะได้รับสิทธิ์ยกเว้นการตรวจหาเชื้อ COVID-19 และยกเว้นการกักตัวตามผู้ปกครอง

รายละเอียดเรื่องประกันสุขภาพ กัมพูชาไม่ได้กำหนดว่าต้องมีประกันสุขภาพ แต่แนะนำว่าควรมี เนื่องจากหากเกิดเหตุฉุกเฉินหรือมีความจำเป็นต้องรักษาโรค COVID-19 หรือโรคอื่น ๆ ระหว่างอยู่ในกัมพูชา จะได้ไม่เป็นภาระกับระบบสาธารณสุขกัมพูชา รวมถึงเป็นภาระทางค่าใช้จ่ายของผู้เดินทางหรือครอบครัว

ผู้เดินทางที่เป็นชาวต่างชาติอาจพิจารณาซื้อประกันสุขภาพสำหรับรักษา COVID-19 (COVID-19 Health Insurance Policy) โดยในกัมพูชาสามารถซื้อประกันร่วม (Insurance Consortium) ซึ่งมีบริษัทประกันฟอร์เต้ (Forte Insurance) ผ่านเว็บไซต์ http://www.forteinsurance.com/covid-19-insurance/

วีซ่ากัมพูชา ผู้ถือหนังสือเดินทางไทย ได้สิทธิ์ยกเว้นวีซ่ากรณีอยู่ในกัมพูชาไม่เกิน 14 วัน (กรณีหนังสือเดินทางธรรมดา) หรือ 30 วัน (กรณีถือหนังสือเดินทางทูตหรือราชการ) แต่หากประสงค์อยู่ในกัมพูชานานกว่านั้น จำเป็นต้องขอวีซ่าล่วงหน้า รายละเอียดวีซ่ากัมพูชา โปรดติดต่อสถานเอกอัครราชทูตกัมพูชาที่กรุงเทพฯ https://cambodiaembassyinthailand.wordpress.com/consular-services/visa/

 

4. สามารถติดตามสถานการณ์ COVID-19 ได้จากที่ไหน

 

สถานเอกอัครราชทูตฯ จะออกรายงานสถานการณ์ COVID-19 เฉพาะในช่วงที่มีพัฒนาการสำคัญที่มีผลกระทบต่อคนไทยในกัมพูชา

สำหรับพัฒนาการรายวัน สามารถติดตามได้จากช่องทางต่อไปนี้
1. กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขกัมพูชา (คลิก) กระทรวงข่าวสารกัมพูชา (คลิก
2. ศูนย์ข้อมูล COVID-19 (คลิก)
3. สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ทั่วโลก (คลิก)

 

5. การฉีดวัคซีน/ตรวจ RT-PCR ในกัมพูชา

5.1 การฉีดวัคซีน/การขอเอกสารรับรองการฉีดวัคซีน

โปรดติดต่อเขต (Sangkat) ที่ท่านพำนัก

 

5.2 สถานที่ตรวจ RT-PCR ในกัมพูชา

(หมายเหตุ: รายชื่อนี้เป็นรายชื่อที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้รับข้อมูลจากชุมชนไทย และแหล่งข่าวอื่น ๆ โดยอาจมีสถานที่มากกว่าในรายชื่อนี้ที่สามารถตรวจ RT-PCR ได้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสถานที่ตรวจที่ใดทั้งสิ้น) 

- National Institute of Public Health : เปิดทุกวัน 07.30-12.00 และ 13.30-17.30 น. ไม่ต้องนัดล่วงหน้า ค่าใช้จ่าย 130 ดอลลาร์สหรัฐ หรือ 150 ดอลลาร์สหรัฐ (หากประสงค์ตรวจ antibody ด้วย) เอกสารที่ต้องใช้ ได้แก่ หนังสือเดินทางและใบจองเที่ยวบิน  ผลตรวจได้รับวันรุ่งขึ้น 

- Pasteur Institute : เปิดวันจันทร์-เสาร์ 07.30-09.00 น. ต้องนัดล่วงหน้าโดยส่งอีเมลไปที่ [email protected] ค่าใช้จ่าย 80 ดอลลาร์สหรัฐ ได้แก่ หนังสือเดินทางและใบจองเที่ยวบิน  ผลตรวจได้รับวันรุ่งขึ้น

- Intercare Medical Center : เปิดวันจันทร์-เสาร์ 07.30-11.30 และ 13.00-16.00 น. ไม่ต้องนัดล่วงหน้า ค่าใช้จ่าย 130 ดอลลาร์สหรัฐ ผลตรวจได้รับเย็นวันเดียวกันหากตรวจก่อน 09.30 น. หรือวันรุ่งขึ้นหากตรวจหลัง 09.30 น. ข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อ  [email protected]