กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี ๒๕๖๕

กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี ๒๕๖๕

วันที่นำเข้าข้อมูล 23 ส.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 23 ส.ค. 2565

| 88 view

เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ นายปัญญรักษ์ พูลทรัพย์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงพนมเปญ ได้เป็นประธานในพิธีส่งมอบเงินบริจาค จำนวนรวม ๙,๓๓๐ ดอลลาร์สหรัฐ รวมทั้งเครื่องอุปโภคบริโภคต่าง ๆ ซึ่งสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงพนมเปญ ได้เปิดรับจากชุมชนไทยในกัมพูชา แก่ (๑) องค์กร Cambodian Children’s Fund (CCF) ซึ่งให้โอกาสทางการศึกษาแก่เด็กและเยาวชน รวมถึงให้ความช่วยเหลือแก่ชุมชนแออัดในเขตสตึงเมียนเจย กรุงพนมเปญ ซึ่งได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ (๒) องค์กร Sacrifice Families and Orphans Development Association (SFODA) ซึ่งให้สถานที่พักพิง การศึกษา การฝึกอาชีพ การดูแลสุขภาพกายและจิตแก่เด็กและเยาวชน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ