กรณีทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่แทนหนังสือเดินทางเล่มที่หมดอายุ

กรณีทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่แทนหนังสือเดินทางเล่มที่หมดอายุ

7 ก.ย. 2562

***โปรดนัดคิวทำหนังสือเดินทาง (คลิก) หรือโทร 023726307-8
เพื่อนัดทำหนังสือเดินทางล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันทำการ***

- เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 และการจำกัดเที่ยวบิน ผู้ที่ประสงค์ทำหนังสือเดินทางที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ในช่วงเวลานี้จะต้องมอบอำนาจให้ญาติ/เพื่อนรับเล่มที่กรมการกงสุล (ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ) และจัดส่งเล่มมาให้ที่กัมพูชาด้วยตนเอง

เอกสารประกอบคำร้อง

กรณีผู้บรรลุนิติภาวะแล้ว (อายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป)

  1. บัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุและไม่ถูกยกเลิก
  2. หนังสือเดินทางเล่มเดิม (เฉพาะกรณีหนังสือเดินทางเล่มเดิมที่ยังมีอายุการใช้งาน) หรือใบแจ้งความ (กรณีหนังสือเดินทางเล่มเดิมที่ยังมีอายุการใช้งานถูกขโมยหรือสูญหาย)

กรณีผู้เยาว์ (อายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์)

  1. บัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุและไม่ถูกยกเลิก หรือสูติบัตร (กรณีผู้เยาว์อายุยังไม่ถึง 15 ปีบริบูรณ์ และยังไม่ได้ทำบัตรประจำตัวประชาชน)
  2. บัตรประจำตัวประชาชนของบิดาและบัตรประจำตัวประชาชนของมารดา (หากบิดาหรือมารดาเป็นชาวต่างชาติ ให้ใช้หนังสือเดินทางแทน)
  3. หนังสือยินยอมให้ผู้เยาว์ทำหนังสือเดินทาง (คลิก) ซึ่งสามารถกรอกที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้

อนึ่ง กรณีที่ชื่อไม่ตรงกับบัตรประจำตัวประชาชนหรือสูติบัตร จะต้องใช้ใบเปลี่ยนชื่อ ใบทะเบียนสมรส/หย่า บันทึกฐานะแห่งครอบครัว ประกอบด้วย

 

หมายเหตุ กรณีผู้เยาว์ บิดา มารดา และผู้เยาว์จะต้องมายื่นคำร้องด้วยตนเองที่สถานเอกอัครราชทูตฯ

  1. กรณีบิดาหรือมารดาหรือทั้งสองไม่สามารถมาลงนามให้ความยินยอมได้ให้บุคคลที่ไม่สามารถมาลงนามให้ความยินยอมต่อหน้าเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ทำหนังสือยินยอมให้ผู้เยาว์เดินทางไปต่างประเทศจากที่ว่าการอำเภอ สำนักงานเขต หรือสำนักทะเบียนท้องถิ่น หรือจากสถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลใหญ่ไทย กรณีที่บิดาหรือมารดาอยู่ในต่างประเทศ

* กรณีที่บิดาหรือมารดาให้ผู้อื่น (ที่บรรลุนิติภาวะ กล่าวคือ มีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป) เป็นผู้พาผู้เยาว์ที่มีอายุต่ำกว่า 15 ปี มายื่นคำร้องขอทำหนังสือเดินทาง ให้ทำหนังสือมอบอำนาจเพิ่มเติมจากหนังสือยินยอมฯ พร้อมบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ

  1. กรณีบิดามารดามิได้จดทะเบียนสมรสและผู้เยาว์อยู่ในความอุปการะของมารดามารดาสามารถลงนามให้ความยินยอมฝ่ายเดียวได้ พร้อมกับบันทึกคำให้การรับรองการปกครองบุตร (ป.ค.14) ที่ออกโดยที่ว่าการอำเภอ สำนักงานเขต หรือสำนักทะเบียนท้องถิ่น และบัตรประจำตัวประชาชนของมารดา
  2. กรณีบิดามารดาจดทะเบียนหย่าบิดาหรือมารดาที่ระบุให้เป็นผู้ใช้อำนาจปกครองผู้เยาว์แต่ผู้เดียวในบันทึกการหย่าสามารถเป็นผู้ลงนามให้ความยินยอมฝ่ายเดียวได้ พร้อมบัตรประจำตัวประชาชนของบิดาหรือมารดาแล้วแต่กรณี

 

ค่าธรรมเนียม 35 ดอลลาร์สหรัฐ

 

หนังสือเดินทางจะใช้เวลาผลิตเล่มประมาณ 3-4 วัน นับจากวันชำระค่าธรรมเนียม