กรณีทำหนังสือเดินทางหายหรือถูกขโมย

กรณีทำหนังสือเดินทางหายหรือถูกขโมย

7 ก.ย. 2562

กรณีที่หนังสือเดินทางสูญหายหรือถูกขโมย

1. หากยังพำนักในกัมพูชาโดยยังไม่มีความจำเป็นจะต้องเดินทางกลับไทยภายใน 3 สัปดาห์ โปรดทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ โดยมีกระบวนการเช่นเดียวกับกรณีที่หนังสือเดินทางหมดอายุ (คลิก) แต่ใช้ใบแจ้งความที่ออกโดยสถานีตำรวจกัมพูชาในพื้นที่เกิดเหตุแทนหนังสือเดินทางเล่มที่สูญหายหรือถูกขโมย

ค่าธรรมเนียม 35 ดอลลาร์สหรัฐ

2. หากต้องเดินทางกลับไทยภายใน 3 สัปดาห์ สถานเอกอัครราชทูตฯ จะออกหนังสือสำคัญประจำตัว (Certificate of Identity: CI) ซึ่งใช้เดินทางกลับไทยได้เท่านั้น และใช้ได้ 1 ครั้งเท่านั้น

เอกสารที่จะต้องใช้ในการขอรับ CI คือบัตรประจำตัวประชาชน

ไม่มีค่าธรรมเนียม

เมื่อได้รับหนังสือเดินทางเล่มใหม่หรือ CI แล้ว จะต้องนำไปทำวีซ่าขาออก (Exit Visa) ที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองกัมพูชา (ตรงข้ามท่าอากาศยานนานาชาติกรุงพนมเปญ หมายเลขโทรศัพท์ 0973140999) ค่าใช้จ่าย 30 ดอลลาร์สหรัฐ ใช้เวลา 3 วันทำการ (ปิดทำการวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดราชการกัมพูชา)