แบบฟอร์มคำขอลงทะเบียนใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนนอกราชอาณาจักร

แบบฟอร์มคำขอลงทะเบียนใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนนอกราชอาณาจักร

วันที่นำเข้าข้อมูล 25 มี.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 25 มี.ค. 2566

| 174 view

แบบฟอร์มสำหรับการยื่นคำขอลงทะเบียนด้วยตนเองที่สถานเอกอัครราชทูตฯ และการมอบอำนาจ รวมทั้งสำหรับการจัดส่งทางโทรสารและไปรษณีย์

เอกสารประกอบ

แบบฟอร์มใบคำขอลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชจักร_ส.ส._1-7_นร.