ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงพนมเปญ ปี 2561 (การจัดซื้อวัสดุสำหรับก่อสร้างฐานรากของอาคารเรียนรวมที่สถาบันเทคโนโลยีกำปงสปือ)

ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงพนมเปญ ปี 2561 (การจัดซื้อวัสดุสำหรับก่อสร้างฐานรากของอาคารเรียนรวมที่สถาบันเทคโนโลยีกำปงสปือ)

22 May 2018

236 view